maandag 31 oktober 2011

Pumpkins and 'Rosenkohl'Pompoenen
Out of the leftover paper
from the pears we made earlier,
we made some pumpkins.

Met de resten papier van
de peren die we eerder maakten,
maakten we pompoenen.
This time, I found the 'recipe' HERE.

Het 'recept' vond ik dit keer HIER.
We created a little 'faux pumpkin' corner
after I adjusted the paper stems of the pumpkins to my taste ;-)

We maakten een klein 'faux pompoen' hoekje.
nadat ik eerst de pompoenstelen bijknipte naar mijn zin ;-)
Would you rather make some velvet pumpkins?
Just look HERE then!
I'd love to make those once.
They don't look too difficult to make.
The biggest challenge will be to find
the velvet fabric and the pumpkinstems.
Guess you could make it with other fabric
and with stems out of cut branches too....

Maak je liever fluwelen pompoenen?
Neem dan HIER een kijkje!
Die wil ik wel eens maken.
Het ziet er niet zo moeilijk uit.
De grootste uitdaging zal het vinden zijn
van de fluwelen stof en van de pompoenstelen.
Je zou ze natuurlijk ook gewoon met andere stof
en met stukjes tak als stelen kunnen maken....
Have a fun Halloween everyone!
These last few days certainly felt like Halloween,
with the spooky, grey and foggy weather....


Fijne Halloween iedereen!
De voorbije dagen voelden ook echt als Halloween,
met het spookachtige, grijze en mistige weer....
Velen onder jullie wisten dit wellicht al:
'Rosenkohl'....
is het woord voor 'spruiten' in het Duits.
Is het niet prachtig?
'Rozenkool',
zou toch ook veel leuker
klinken dan 'spruiten' in het Nederlands,
wat vinden jullie?
En als je geen spruiten lust,
dan gebruik je ze toch gewoon ter decoratie.
Neem vlug hier een kijkje!


Maybe you already knew this:
'Rosenkohl',
'Rosecabbage' that would be in English,
is the word for 'Brussels sprouts' in German.
Doesn't that sound terrific?
And for those among you who don't like
Brussels sprouts,
you could also use them as... decoration.
Take a look here!
Dit werd een beetje een
'van de hak op de tak' post
waarbij ik jullie her en der naartoe
stuurde in deze blogwereld.
Hoop dat jullie van de reis genoten....
Fijne nieuwe week gewenst!
Groetjes,
Marian

This was a bit of a
'this and that' post
in which I sent you all over this blogworld.
Hope you enjoyed the ride....
Have a wonderful new week everyone!
Bye,
Marian

vrijdag 28 oktober 2011

Pears

We (daughter and me) made these a while ago.

Deze maakten we (dochterlief en mezelf) een tijdje geleden.

The 'recipe' can be found
at Conny's Cottage.


Het 'recept' vind je
bij Conny's Cottage.


Nothing beats a real pear though.
If you want to see the most delicious looking
RED pears,
just take a look here then.
I never saw pears like that, did you?


Maar er gaat natuurlijk niets boven een echte peer.
Wil je  RODE peren zien?
Neem dan hier eens een kijkje.
Zien ze er niet ongelooflijk mooi en lekker uit?
Ik zag nooit eerder rode peren, jullie?


Beautiful weekend everyone,

Mooi weekend iedereen,


Bye,
Marian

Groetjes,
Marianwoensdag 26 oktober 2011

Fall and Spring


in one flowerpot.

Herfst en lente in één bloempot.

Deze viooltjes: helemaal herfst.

These pansies: so Fall.


Some of the above springbulbs
are hidden under the pansies
and will hopefully provide us with a lot of
flowers next Spring.


Enkele van de bovenstaande lentebollen
zitten verstopt onder de viooltjes
en zullen hopelijk voor veel bloei zorgen
komende lente.


This geranium with the elegant name
'Philippe Vapelle'
started to bloom again, in the Fall,
while it normally just blooms in the Spring.
Must be the beautiful weather we've had recently.


En dan wilde ik jullie toch ook nog
even laten meegenieten van dit kleine
geraniumbloemetje, een tuingeranium met de elegante
naam ' Philippe Vapelle'.
Normaal bloeit die enkel in de lente
maar dit jaar dus ook in de herfst.
Wellicht dankzij het mooie weer van de laatste weken.Voor meer bloemen op deze woensdag,
verwijs ik jullie graag naar de blog van Véronique.

More flowers on this wednesday
can be found here.Bye,
Marian

Groetjes,
Marian
dinsdag 25 oktober 2011

HarvestLast weekend I decided these figs
weren't going to ripen anymore,
so I harvested them.
They are just lying in a bowl
for now. I have no idea on how to
use them. Maybe as part of a wreath?
Any ideas are welcome.

Vorig weekend oogstte ik deze vijgen;
Het was duidelijk dat deze niet meer
rijp zouden worden.
Ze liggen voorlopig gewoon in een kommetje,
geen idee nog wat ik ermee zal doen.
Misschien in een krans gebruiken?
Alle ideeën zijn welkom! 


Well, I did have to cut one open though.
Not that easy, they were really hard,
not ripe as I said.

Toch moest ik er één doormidden snijden.
Niet makkelijk, want de vijgen waren nog heel hard,
helemaal niet rijp zoals ik al zei.


Not bothered by the caterpillars
on the Nasturtium ;-)
I just had to harvest some of those
lovely green seeds from the Nasturtium.
They will turn brown and all dried up
eventually; ready to be sown then.

Niet afgeschrokken door de rupsen
op de Oost-Indische Kers ;-)
oogstte ik ook wat van de mooie groene
zaden van de Oost-Indische Kers.
Ze zullen uiteindelijk helemaal opdrogen
en bruin worden; klaar om opnieuw gezaaid te worden.
No, no, I didn't harvest these.
Last sunday, we combined a
bycicle ride with a walk through the forest
and passed all these Brussels sprouts fields.
I just had to take some pictures!

Neen, neen, deze oogstte ik niet.
Vorige zondag combineerden we een
fietsritje met een boswandeling
en daarbij reden we voorbij verschillende spruitjesvelden.
Uiteraard moest ik daar wat foto's van nemen!
As promised yesterday,
a tastier post this time,
or isn't it?

Zoals gisteren beloofd,
een smakelijkere post dit keer,
of niet?

 This is called 'the door of the forest'
and my husband recently read
that there was a geocache hidden
around there.
We found it! Our first geocache!

Dit wordt 'de deur van het bos' genoemd
en onlangs las mijn man dat daar ergens
een geocache verstopt zat.
We vonden ze nog ook! Onze allereerste geocache!
These were the only toadstools
we discovered.
Still no Fly Agaric.

Dit waren de enige paddestoelen
die we vonden.
Nog altijd geen Vliegenzwam.

But I don't mind.
This autumn has by far been one
of the most beautiful ones
I can remember.
So, let's enjoy it
while we can!

Maar dat vind ik niet erg.
Deze herfst is tot nu toe één van
de mooiste die ik me kan
herinneren.
Laten we ervan genieten
zolang het nog kan!

Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


Invasion


of caterpillars on the Nasturtium.

Invasie van rupsen op de Oost-Indische Kers.
These catterpillars are from the Large Cabbage White.
They can be very harmful to all sorts of cabbage
but they obviously like Nasturtiumleaves as well.
Since the Nasturtium grew and expanded there
all by itself, I let these caterpillars do their
'cleaning up'.

Het blijken rupsen te zijn van het Grote Koolwitje.
Die kunnen aan koolgewassen veel schade toebrengen
maar houden duidelijk ook wel van Oost-Indische kers.
Omdat die er zomaar gekomen is en zich
enorm uitgebreid heeft, laat ik de beestjes hun
'opruimwerk' gewoon verrichten.
These caterpillars are usually found in groups.
When they have reached the length of 4 cm,
after having molted 4 times,
they are ready to pupate.
Since it's Oktober already,
these chrystalids will hibernate over the Winter
and hatch into butterflies in the Spring.

Deze soort rupsen blijven meestal in groep.
Eens ze de volwassen lengte van 4 cm hebben bereikt,
na vier keer vervellen,
gaan ze verpoppen.
Omdat het al oktober is,
zullen de poppen van deze rupsen overwinteren
en pas in de lente tot vlinders ontpoppen en uitvliegen.
The catterpillars are black with bright yellow spots and stripes,
a warning for birds not to eat them
because these caterpillars are very poisonous.

De rupsen zijn zwart met felgele stippen en strepen,
een waarschuwing voor vogels om ze niet te eten
want deze rupsen zijn zeer giftig.
It's almost unimaginable that butterflies
can indirectly be rather harmful.

Het is bijna onvoorstelbaar dat vlinders
onrechtstreeks best wel schadelijk kunnen zijn.
I think the caterpillars I saw were about mature and will be pupating soon.
They do that by attaching themselves to a vertical surface
such as a wall, the stem of a tree or the stem of a woody plant.

Ik denk dat de rupsen die ik zag bijna volwassen waren en gauw zullen verpoppen.
Dat doen ze door zich vast te hechten aan een verticaal oppervlak
zoals een muur, een boomstam of de stengel van een houtige plant.
That's it for now,
hope I taught you something here
and hope you weren't too appalled by it all....
I promise you something more tasty next time.
^_^

Dat was het voor vandaag.
Niet echt een smakelijke post misschien
maar ik hoop toch dat jullie het
iet of wat interessant vonden
en voor volgende keer beloof ik wat smakelijkers....
^_^


Bye,
Marian

Groetjes,
Marianvrijdag 21 oktober 2011

purple berries

Isn't the colour of these berries just gorgeous?
Imagine a whole bush of them then!

Is de kleur van deze besjes niet prachtig?
Beeld je een hele struik ervan dan eens in!
No, not from my garden,
it's a branch I could take home from
my grandmother's garden.
Isn't she the sweetest?
She turned 94 recently.
Of course that didn't pass uncelebrated!
She loves flowers and gardening
just as much as I do.
Guess that skips a generation;
my mom has much less
 interest in flowers or gardening.

Neen hoor, niet uit mijn tuin,
het is een tak die ik mee mocht nemen
uit de tuin van mijn grootmoeder.
Is dat niet lief van haar?
Ze werd onlangs 94
en werd daarbij natuurlijk
uitgebreid in de bloemetjes gezet.
Mijn grootmoeder houdt al evenveel
van bloemen en tuinieren
als ikzelf. Denk dat dat een generatie
overslaat want mijn moeder geeft veel minder
om bloemen of tuinieren.
My grandmother didn't know the name of the bush
but some googling taught me this is
Callicarpa.
It is possible to sow it from the seeds
that are hidden in the purple berries.
I might try that...
It's also possible to grow it from cuttings
which would go faster than sowing of course
but I'm wondering if that's still an option
with this branch, since it's been cut for
more than a week now... and after all, I like it as it is
as a decoration in the living room.
I did bring it outside for the pictures though:
better light, better background.

De naam van de struik kende mijn grootmoeder niet
maar wat gegoogel leerde me dat het
hier om Callicarpa gaat.
Het is mogelijk om ze te zaaien
met de zaadjes uit de bessen.
Misschien probeer ik dat eens...
Je kan er ook stek van nemen,
wat heel wat sneller zou gaan dan zaaien natuurlijk,
al denk ik niet dat stekjes nemen van deze tak
nog een optie is want hij is al ruim een week geleden afgeknipt.
Bovendien vind ik hem gewoon mooi als decoratie.
Hij staat binnen in de woonkamer maar voor de foto
zette ik de pot met tak buiten omdat het licht
en de achtergrond daar beter waren om foto's te nemen.Bye,
have a great weekend everyone
and any tip or knowledge about this shrub
is very welcome, thanks,
Marian


Groetjes,
Fijn weekend iedereen
en elke tip of weetje over deze struik
is heel welkom, dankjewel,
Marian

woensdag 19 oktober 2011

Garden mums

These are the flowers I want to show to you on this
wednesday.

Tuinchrysanten zijn de bloemen die ik jullie wil tonen
op deze woensdag.
While still mostly in bud,
some flowers have already started blooming.

Nog hoofdzakelijk in knop,
zijn er toch al enkele bloemen tot bloei gekomen.
One last explosion of colour
before winter sets in.

Een laatste kleurexplosie
voor de winter.
Meer bloemen op deze woensdag vind je bij

More flowers on this wednesday can be found
Nog eens de eerste foto,
maar dan wat 'gemanipuleerd',
als toetje zeg maar.
Ik hoop dat het jullie kan smaken...


Groetjes,
Marian

Bye,
Marian


dinsdag 18 oktober 2011

Finally RAIN


Eindelijk REGEN!


De tuinslang lag er vandaag werkloos bij want
het regende eindelijk nog eens goed door
na dagen, wat zeg ik, weken zonder regen.
Deze regen was heel welkom.

The garden hose was out of a job today.
It finally rained after days, or better weeks with no rain at all.
This rain was so very welcome.De hele tuin werd er precies door tot leven gewekt.
Met de regen ziet alles er plots veel frisser uit
en krijgen de kleuren hun glans terug alsof
alles in de natuur schoongespoeld wordt.

The whole garden livened up because of it.
Everything is looking so much fresher with this rain
and colours regain their shine.
Everything in nature got rinsed clean. 

Genieten van regen.
Dit keer toch.

Enjoying the rain.
This time at least.Groetjes,
Marian

Bye,
Marian

zondag 16 oktober 2011

Also fall


De winnaar van de superherfstgiveaway mag dan al bekend zijn,

PROFICIAT Colinda!!!
Het is je van harte gegund!!!

het is en blijft nog voor een tijd herfst en
ik... ga gewoon door met herfstposten ;-)
Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen.
Vandaag maakten we een (noodgedwongen) korte
maar o zo welkome boswandeling
waarop we bijzonder weinig paddestoelen zagen
en de Vliegenzwam alweer schitterde door afwezigheid.
Na twee klikken was de geheugenkaart vol dus veel
foto's zijn er ook al niet genomen.
Hier dan maar even wat foto's van een tijdje geleden
die ik tot nu toe nog niet liet zien.

Spiders and their artistic webs.

Spinnen en hun kunstige webben.Don't get caught!

Laat je niet vangen!

^_^


Have a great week everyone!

Fijne week iedereen!


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian