zaterdag 30 maart 2013

treble clef birthday card

 
in rainbow colours.
 
 
Solsleutel verjaardagskaart
in regenboogkleuren.
 
 
 
 
 
 
Eighteen years ago,
a beautiful springday,
our oldest son was born.
I remember it as if it was yesterday.

Achttien jaar geleden,
op een mooie lentedag,
werd onze oudste zoon geboren.
Ik herinner het me alsof het gisteren was.
 
 
 

A lovely sun was shining then and
a lovely sun is shining today as well,
even if it is much colder than it was 18 years ago.

Toen scheen de zon, net als vandaag,
ook al is het nu veel kouder dan 18 jaar geleden.
 


Aan iedereen een fijn paasweekend gewenst!

Have a great Easter weekend everyone!Marian 
 
 
 
 
 


woensdag 27 maart 2013

flower inspired card

 
 
 
There may be no flowers on this card,
 
Al zijn er geen bloemen op deze kaart,
 
 
 
 
but it is inspired by the colours
and shape of this Primula.
 
ze is wel geïnspireerd op
de kleuren en vorm van deze Primula.
 
 
 
 
The red swirls are the leftovers of
a butterfly I cut out with the cuttlebug.
I was going to make a card with that butterfly
but somehow ended up just using the leftovers ;-)
The butterfly card will be for a later date.
 
De rode krullen zijn de resten van
een vlinder die ik met de cuttlebug uitsneed.
Het was de bedoeling om die vlinder
te gebruiken in een kaart maar uiteindelijk
gebruikte ik alleen de resten ;-)
De vlinderkaart zal voor een latere datum zijn.
 
 
 
Marian
 
 
 

zondag 24 maart 2013

Message in a.....

 
Voel me compleet belabberd voor het ogenblik.
Hoofpijn, spierpijn, al de botten in mijn lijf doen pijn.
Wat teveel hooi op mijn vork genomen misschien de laatste tijd?
Of ligt het aan de ijsdagen die we nu nog op ons bord krijgen?
Wat zonnige warmte zou zo welkom zijn.
Het is niet echt iets voor mij, zo'n langgerekte
oneindig durende winter.
Beetje bij beetje raakt de energie helemaal op.
Zelfs een versgeperst sapje elke morgen kan de zon niet vervangen.
Ook al wou het me deze morgen precies een hart onder de riem steken.
 
 
 
 
In my freshly squeezed orange juice this morning.
Having more ice days seems to have sucked the last bit of energy
out of me. I've been feeling miserable all weekend.
My head and every bone and muscle in my body aches
Could it be the lack of warmth from the sun that's finally gotten to me?
Or have I been taking on too much lately?
Anyhow, some sunny warmth would be so welcome.
A long and seemingly forever lasting winter like this one
is just not my thing. Little by little, all my energy fades away.
Not even a freshly squeezed juice every morning can replace the sun.
Although this morning it was heartening just looking at it.
 
 
Aan iedereen, van harte een 'goede week' gewenst.
 
A heartfelt good week everyone.
 
 
Marian
 
 
 
 
 

donderdag 21 maart 2013

Garden blogger's bloom day

 
Ever heard of that?
While surfing the internet,
I read about GBBD on a
garden blog. Very curious
what those letters stood for,
I clicked the link
and found Carol's blog 'May dreams gardens'
And a lot of other gardenblogs at the same time.
All garden bloggers showing
the bloom in their gardens in march.
Bloggers from all over the world.
So, if you're desperate for some bloom
but your own garden looks a bit like ours,
all flooded due to too much snow and rain,
just take a look at those gardens
somewhere in the world, and enjoy the bloom.
 
Ooit van gehoord?
Via via las ik op internet
over GBBD op een tuinblog.
Best wel nieuwsgierig waarvoor deze letters stonden,
klikte ik op de link
en kwam zo bij de blog van Carol terecht:
En meteen ook op een heleboel meer tuinblogs.
Allemaal van tuinbloggers die elke maand
de bloei in hun tuin tonen.
Bloggers van over heel de wereld.
Ben je dus op zoek naar bloei
omdat je tuin er bijvoorbeeld bij ligt
zoals bij ons, hopeloos overstroomd
door een overvloed aan sneeuw en regen, 
neem dan een kijkje in één van die vele tuinen
ergens in de wereld en geniet van de bloei. 
 I did however put on my wellies yesterday afternoon
and went into the soaked garden
once the rain finally stopped. I know,
not good for the grass, much too wet,
but I did it anyway and discovered
the early signs of bloom-to-be in the garden.
 
Toch trok ik gisteren namiddag mijn rubberlaarzen aan
en ging de verzopen tuin in
toen het regenen eindelijk ophield. 
Ik weet het, niet zo goed voor het gras,
maar ik deed het toch en ontdekte zo
de eerste tekenen van komende bloei in de tuin.
 
 

 
Do you see how these little stems
are surrounded by water but still
stand straight up, ready to bloom soon (I hope...).
It's Fritillaria.
 
Zie je hoe deze dunne stelen
omringd zijn door water maar toch
flink rechtop blijven staan, klaar om gauw
tot bloei te komen (hoop ik toch...).
Het zijn Fritillaria.
 
 
 
 
They amaze me year after year.
Really, each year I think, no, that'll
be it, they won't survive this, but then
they do afterall. So happy I have some
in the garden. Bulbs I bought once,
a few years ago, to see if they'd do well
in our garden. I had read in a garden magazine
that they were difficult plants
and that it wasn't easy to keep them in the garden.
Any 'normal' garden would maybe not offer
the circumstances Fritillaria want to grow in
but our garden obviouly does and they didn't leave anymore.
I have to try and find more
of those bulbs next fall. They're not so
easy to find as the more common bulbs
like daffodils, tulips or crocuses.
 
Ze verbazen me elk jaar opnieuw.
Echt, elk jaar denk ik, neen, dit overleven ze niet,
maar dat doen ze dan toch weer.
Heel blij dat ik enkele van deze bijzondere bloemetjes
in de tuin heb. Van bolletjes die ik eens kocht,
enkele jaren geleden, gewoon om eens uit te proberen
of ze het wel zouden doen in onze tuin.
Ik had in een tuinmagazine gelezen dat
het moeilijke klanten waren in de tuin.
Misschien dat dat in een 'normale' tuin wel zo is
maar onze tuin biedt blijkbaar de juiste omstandigheden
voor deze bloemen om elk jaar weer tot bloei te komen.
Ik moest volgende herfst maar eens wat meer
van deze bolletjes zien te vinden.
Dat is niet zo simpel want je vindt ze niet
zo makkelijk als de meer gekende
narcissen, tulpen of krokussen waar je dan
niet naast kan kijken.
 More green.
It will be a while before these will bloom.
Columbines don't mind the flood of water either.
Another plant that does well in our garden.
I first grew them from seed I collected
and they've been sowing themselves all over the garden by now.
 
Nog meer groen.
Het zal nog een hele tijd duren voor die tot bloei komen.
Akeleien vinden deze overvloed aan water ook niet zo erg.
Nog een plant die het in onze tuin wél goed doet.
De allereerste planten kweekte ik op uit zaad dat ik verzamelde
en intussen hebben ze zichzelf overal in de tuin uitgezaaid.
 
 
 

Tête-à-tête daffodils are the first daffodils to appear.
 
Tête-à-tête narcissen zijn de eerste narcissen die tot bloei komen.
 
 

 
Most crocuses have fallen to the ground,
completely soaked by snow and rain,
but these few are still standing straight.
Hopefully they will survive the rain
and will be able to bloom.
 
De meeste krokussen liggen intussen plat op de grond,
helemaal doorweekt door sneeuw en regen,
maar er zijn er toch enkele die nog rechtop staan.
Hopelijk zullen ze de regen het hoofd bieden
en tot bloei kunnen komen.
 

 
 
Another daffodil starting to show some colour.
 
Nog een narcis die al wat kleur vertoont.
 
 
 
 
In a flowerpot on the terrace
these little Anemones start to bloom but
they don't seem to want to open their flower heads
as long as it keeps raining.
 
In een bloempot op het terras
beginnen deze anemoontjes te bloeien
al houden ze vandaag hun bloemblaadjes stevig dicht.
Al die regen vinden ze maar niets lijkt het wel.
 
 
 
 
and another little flower popping up,
but still hiding deep in the pot.
 
En nog zo'n klein bloemetje dat tevoorschijn komt,
maar dat nog wel blijft schuilen diep in de pot.
 
 
 
 
Not hiding are the Hellebores.
They don't seem to mind if it rains or not.
 
Deze Helleborussen verstoppen zich niet.
De regen lijkt hen niet te deren.
 
 
 
 
That was it for this bloom day contribution.
I wonder what next month will bring.
You can see more bloom here.
 
Dat was het voor deze bloeidag deelname.
Ik ben benieuwd wat volgende maand zal brengen.
Meer bloei in maart vind je hier.
 
 
 
Bye,
Marian
 
Groetjes,
Marian
 
 
 
22/03/2013 In her comment Ger reminded me there are
about 130 different kind of Fritillaria.
The Fritillaria I'm talking about here are
the common 'Fritillaria Meleagris'.
Not all kinds of Fritillaria appreciate wet soil.

22/03/2013 Ger herinnerde me er in haar reactie aan
dat er wel 130 soorten Fritillaria zijn.
De Fritillaria waar ik het hier over heb
zijn de 'gewone' 'Fritillaria Meleagris'
ofwel Kievitsbloemen.
Niet alle Frittilaria appreciëren
een natte grond trouwens.
Deze Kievitsbloemen kunnen niet zonder water echter.
Dit vond ik er nog over:
'De plant is voor z'n verspreiding van de zaden
volledig afhankelijk van overstromingen en een hoge waterstand in de winter.'
en
'Van oudsher kwam de kievitsbloem voor in gebieden met klei-op-veen
en dan vooral de gebieden die 's winters onder water stonden.'
Meer:
De Kievitsbloem is in het wild in België uitgestorven
maar komt in het wild in Nederland nog voor
langs de oevers van de Vecht en het Zwarte water in Zwolle.
Met dank aan Wikipedia

woensdag 20 maart 2013

Spring in yellow and blue 
 
 
No spring without Daphodils....
 
Geen lente zonder Narcissen....
 
 
 
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed--and gazed--but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

 
 
 
 
 ....even if we don't see them
fluttering an dancing in the breeze yet.
Spring certainly takes its time to arrive this year.
 
....ook al zien we ze nog niet
wapperen en dansen in de wind.
De lente neemt haar tijd om zich te tonen dit jaar.
 
 
 
Marian
 
 
 

maandag 18 maart 2013

Neutral colours


Another card made with the stamps 'tree' from Art Journey.

Nog een kaart gemaakt met de stempels 'tree' van Art Journey.


I read about the Art Journey challenge
to create a card with neutral colours.
That really was a challenge for me
so I had to give it a try.

Ik las over de Art Journey challenge
om een kaart met neutrale kleuren te maken.
Dat was echt een uitdaging voor mij
dus wou ik het zeker eens proberen.


The first card I made
without bright colours.

Het eerste kaartje dat ik maakte
zonder uitbundige kleuren .Marian
zondag 17 maart 2013

Two birthdays

 
Twee verjaardagen.
 
 
 
De voorbije week niet één maar twee verjaardagen in ons gezin.
Manlief en dochterlief verjaren met één dag verschil.
 
Not just one but two birthdays in our family last week.
My husband and our daughter have their birthdays just one day apart.
 
 
 

Daar hoorde uiteraard een taart bij,
of eigenlijk een cake, een chocoladecake om precies te zijn,
want alhoewel dochterlief niet zo'n chocolade eter is,
is deze cake wel haar favoriete cake
Geen betere gelegenheid dan haar verjaardag
om die te bakken.
 
That called for some pie of course,
I should say cake really, chocolate cake to be exact,
our daughter's favourite cake.
Not a better occasion than
her birthday to bake that cake. 
 
 
 

We vonden zelfs genoeg kaarsjes om er
een echte verjaardagstaart van te maken
en hoe groot ze ook worden, kaarsje uitblazen
blijven ze allemaal fantastisch vinden.
 
We found the amount of candles needed
to make it a real birthday cake
and no matter how old they are,
they always love to blow out the candles.
 
 
 

 
Fijne nieuwe week iedereen!
 
Happy new week everyone!
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 

zaterdag 16 maart 2013

Winter's end?

 
Is dit het einde van deze winter?
 
 
 
 
The snow is melting fast.
 
De sneeuw smelt aan een recordtempo.
 
 
 
 
 
 
The falling
drops of water
create their own symphony
for everyone who wants to hear it.
 
De vele vallende waterdruppels
maken hun eigen symfonie
voor iedereen die het wil horen.
 
 
 
 
Grass and plants reappear from
under the white blanket of snow.
 
Gras en planten steken voorzichtig
hun kopje boven de witte sneeuwdeken.
 
 
 
 
Looks like a famous Walt Disney character
left us his signature in the snow.
 
Blijkbaar liet een bekend Disney figuurtje
zijn handtekening achter in de sneeuw.
 
 
 
 
Bye bye winter?
 
Dag winter?
 
 
 
 
Bye bye snow?
 
Dag sneeuw?
 
 
 
 
Welcome spring?
 
Welkom lente?
 
 
 
Marian
 
 
 

vrijdag 15 maart 2013

Birthday card for an avid biker.


Verjaardagskaart voor een fervente fietser.

 
 I knew what I wanted to use to make this birthday card
but didn't quite have an idea on how to bring it all together,
so this card took shape as I went along.

Ik wist wat ik allemaal in deze verjaardagskaart verwerkt wou zien
maar ik had niet onmiddellijk een idee over hoe het er
allemaal moest gaan uitzien.
Het werd dan ook een kaart die gaandeweg ontstond.
Some cutting and some gluing,
paper tape with old and new bikes,
and a world map,
that had to be in there somehow.

Wat knippen en plakken,
papieren plakband met fietsen oud en nieuw,
en een wereldkaart, 
dat moest er zo'n beetje in verwerkt worden.

The words 'Happy Birthday' were cut out of a
geographical map.

 De woorden 'Happy Birthday'
werden uit een geografische kaart gesneden. 
 Since it is this birthday biker's dream to once have the time
and the chance to ride the Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR)
in the US, I thought the stars and the stripes tape
had to be included in the card as well.

Omdat het de droom is van deze jarige fietser om ooit eens
de tijd en mogelijkheid te hebben om de
Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR) in de VS te rijden,
vond ik de strepen en sterren plakband ook wel bij de kaart passen.


 


That biker?
My husband!

Die fietser?
Mijn man!Fietsgids Cycling the Great Divide: From Canada to Mexico on America's Premier Long Distance Mountain Bike Route | Mountaineers
internet


This book is on its way....
It takes a little longer than expected....
Good thing the new tent arrived right on time ;-)
Ready to be used on his first bike trip of this year
in the Eifel in a few weeks.

Dit boek is onderweg....
Het doet er wat langer over dan verwacht....
Goed dat de nieuwe tent toch op tijd was voor deze dag ;-)
Klaar om binnen enkele weken op zijn
eerste fietstocht van dit jaar in de Eifel ingezet te worden.Marian 

donderdag 14 maart 2013

Crocus in the picture

 
Terwijl de zon naar binnen scheen,
toch maar eens vlug het Krokusje dat ik zondag
naar binnen bracht, een soort 'reddingsoperatie'
voor de aangekondigde winterse prik, gefotografeerd.
Allemaal kon ik ze niet redden natuurlijk.
Bij de meesten zou het trouwens gewoon onmogelijk geweest zijn
om ze zonder ze kapot te maken uit de grond te krijgen.
Maar bij dit exemplaar wilde ik het wel eens proberen
en het lukte, wat trouwens vorig jaar niet lukte
met een sneeuwklokje waarbij ik het toen ook probeerde. 
Dat droogde binnen gewoon helemaal op.
Vraag ik me alleen nog af of ik deze krokus ook gewoon terug
buiten in de grond kan stoppen nadat die binnen gebloeid heeft?
Ik probeer het in elk geval en zie wel wat dat volgend jaar geeft.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I photographed this little Crocus while the sun
was shining into the kitchen.
This Crocus was brought in from the garden by me
on sunday, sort of a rescue operation
because of the predicted winter attack.
I couldn't bring every single one of them in of course.
For most of the Crocuses(not that many in our garden)
that would have been impossible anyway,
not without destroying them while trying to remove them from the soil.
But with this one I gave it a try and it worked beautifully.
Last year I tried the exact same thing with a snowdrop
but that didn't work. The poor thing just dried up inside.
I do wonder now if I can just put this Crocus
back into the garden after its bloom or not?
I will give it a try anyhow and see what happens next year.
 
Marian
 
 
 

dinsdag 12 maart 2013

Just for the record

 
I couldn't believe my eyes when I looked out the window this morning.
 
Ik kon eerlijk gezegd mijn ogen niet geloven toen ik deze morgen
door het raam naar buiten keek.
Gisteren liet ik de sneeuw voor wat die was
maar dit moest ik gewoon op foto vastleggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
A huge amount of snow had covered everything
and wiped out all traces of spring
that were already visable.
 
Een berg sneeuw had alles bedekt
en alle eerste zichtbare sporen van lente
gewoon uitgewist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is without a doubt the largest amount of snow
we've had this winter.... or better: ever....
 
Dit is zonder twijfel de grootste hoeveelheid sneeuw
die we deze winter al kregen.... of beter gezegd: ooit al kregen....
 
 
 
 
 
 
Our wooden bench looked more like a snow sofa now.
 
Onze houten bank zag er eerder uit als een sneeuwsofa.
 
 
 
 
The buxus got an extra topping,
making it look like an icecream cone
topped with a huge icecream ball.
 
De buxus kreeg een extra laag
waardoor die eruit zag als een ijshoorntje
met een immense bol ijs erop.
 
 
 

This was also a first:
We had to clear the driveway of all the snow
to be able to drive out of the garage
to leave for work.
This year was the year we had to buy
our very first snow shovel
and it has proved to be a good and useful buy so far.
 
Dit was ook voor het eerst:
We moesten de oprit vrijmaken
om de garage uit te kunnen rijden
en naar het werk te kunnen vertrekken.
Dit jaar schaften we ons voor het eerst
een sneeuwschop aan
en het blijkt een goede en bruikbare aankoop te zijn tot nu toe. 
 
 
Yesterday, as I was removing the junk mail from my mail box,
I saw a comment on a comment I wrote january last year
on Cassie's blog, and my comment then
was this:
 
"No piles of snow around here; no snow whatsoever this winter but
anyhow, a pile like that, 't would never happen, as schools would
never have to close because of snow either. Noone even owns a shovel
around here;-)

Think I'd love to live in Montana; must be just gorgeous nature over
there; Glacier, Yellowstone.... Just unthinkable to me to have such
parks on your doorstep.

Bye,
Marian"
 
I don't think I will ever write anything like that again ;-)
not after all the snow we got this year.
I still wouldn't mind living in Montana though,
that hasn't changed.
So weird to come upon this comment just now,
all that spam was good for something after all.
 
Not all teachers and students were able
to get to school today because of the snow, also a first,
I have never known that to happen over here before.
Planned schooltrips were cancelled and a play
was cancelled as well because the actors
couldn't get here.
 
Zelfs studenten en leerkrachten geraakten vandaag
niet allemaal op school door de vele sneeuw.
Ook al voor het eerst dat zoiets hier voorkomt.
Studiereizen die vandaag gepland waren werden afgelast
en een toneelvoorstelling ging ook al niet door omdat de acteurs
hier niet konden geraken.
 
 
I think there can't be any doubt anymore,
climate must be changing,
or would this all be just a mere coincidence?....
 
Ik denk dat er geen twijfel meer mogelijk is,
het klimaat moet wel aan het veranderen zijn,
of is dit allemaal gewoon puur toeval?....
 
 
Marian