zondag 27 oktober 2013

Autumn surprises

Today was not exactly a day to spend time outside but yesterday certainly was.
Gorgeous Autumn weather for a bikeride combined with a walk in the forest nearby.
It was the forest I already talked about here. A place we only really visit in Autumn
but then that's the time of year when the changing colours of the trees and a late
Autumn sun makes it so attractive to go for a walk.
 
Vandaag was niet echt een dag om buiten door te brengen maar dat was gisteren wel
en daar profiteerden we van om een fietstocht gecombineerd met een wandeling in het dichtstbijzijnde bos te maken. Het bos waar ik het hier vorig jaar ook al over had.
Het is een plek waar we eigenlijk altijd alleen in de herfst komen maar dat is dan ook de tijd van het jaar waarin de herfstkleuren, eventueel gecombineerd met een late herfstzon, het heel aantrekkelijk maken om er te wandelen.
 
 
Fallen Autumn leaves have created a carpet to walk on.
 
Heerlijk wandelen op een tapijt van gevallen herfstbladeren.
 
 
Here and there a mushroom pops up from that carpet.
 
Hier baant een paddestoel zich een weg door het tapijt heen.
 
 
Or from a fallen tree or branch.
 
Paddestoelen voelen zich ook helemaal thuis op een bijna vergane boomstronk.
 
 
 Chestnuts are leading the way on this path. 
 
Hier wijzen gevallen kastanjes te weg.
 
 
We found these out of the ordinary looking acorns.
Their 'hats' really look as if they've been knitted to fit, don't you think?
 
Deze eikels vielen ons in het bijzonder op.
Hun 'hoedjes' zien er echt uit alsof ze op maat gebreid zijn, vind je niet?
 
 
But then, as we were about to leave the forest, there it was....
TADAAAAAAAAAA!!!!
 
Maar dan, net toen we bijna aan het einde van de wandeling kwamen, was hij daar.... TADAAAAAAAAAA!!!!
 
 
The very first Fly Agaric we ever saw.
 
De allereerste Vliegenzwam die we ooit zagen.
 
 
So special, even if its hood was very damaged. 
 
Hij mag dan al toegetakeld zijn, wat is het toch een bijzondere paddestoel.
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 22 oktober 2013

Fall in our garden

 
Sometimes you want to make the best of another not so beautiful grey day in a row
but then when the person on the radio keeps repeating every half hour that the sun shines beautifully today, it's just..... Did you have a sunny day today?
Anyway, rain or not, I got quite some work done in the garden.
The rain even waited to start until the work was almost done.
It was one of those 'gentle rains' so I could even finish my 'outside job' without a problem. So even if the day was grey and there was rain, while the rest of the country baded in sunshine, I did make the best of this day.
I even managed to take some photos in the garden, before the rain ;)
and bake an applepie while the rain was and is pouring down outside now;)
A real warm Autumn feeling inside I have to admit.

Soms probeer je van de zoveelste niet zo mooie dag op een rij toch het beste te maken
maar wanneer de persoon op de radio dan constant om het half uur blijft herhalen dat
vandaag heel zonnig is, dan ..... Was er bij jullie zon vandaag?
Hoedanook, regen of niet, vandaag toch wat in de tuin gewerkt en de regen
wachtte zelfs tot ik bijna klaar was met alle werk om te beginnen vallen.
Het was zo'n gezapige regen dat het verder werken zelfs helemaal geen probleem was.
Dus ook al was het een grijze dag en was er regen, terwijl de rest van het land in zonneschijn baadde, ik slaagde er toch in om het beste te maken van deze dag.
Ik slaagde er zelfs in wat foto's te nemen in de tuin, voor de regen ;)
en een appeltaart te bakken tijdens de regen die intussen niet zo gezapig meer is ;)
Toch een echt warm herfstgevoel hier binnen moet ik toegeven.


But now,

Maar nu,


Want to join me into the garden?
Don't forget to put some wellies on though!
 
Zin in een wandeling in de tuin?
Vergeet niet om je rubberlaarzen aan te trekken!
 

 
  Isn't this amazing, a tiny little Japanese Anemone.
It is amazing as I've tried to grow Anemones in the garden
on almost every possible location and none of it ever worked.
I know, they're easy plants and they thrive and would even
take over the garden if you'd let them.... well, not here, I don't
have that problem, not with any plant for that matter.
Seeing things on the positive side ;)
So happy with this one brave little flower!
The pink Anemones in their pot are all bloomed out by now.
 
Is dat niet fantastisch, een klein Japans Anemoontje.
Het is zo fantastisch omdat ik al zowat overal in de tuin
geprobeerd heb om Japanse Anemonen te laten groeien
maar zonder succes. Ik weet het, het zijn makkelijke planten
die vanzelf vermeerden en als je niet oplet overwoekeren
ze de hele tuin.... niet hier echter, dat probleem heb ik niet,
met geen enkele plant trouwens.
We bekijken het van de positieve kant ;)
Heel blij met dit dapper klein blommeke!
De roze Anemonen in pot zijn intussen al een tijd uitgebloeid.
 
 
A little Dahlia flower is putting on a display as well,
also much smaller than the ones that bloomed this summer
but still, bringing colour in the dark garden.
When a hoverfly decides to take a stop here,
there's a picture that brings a summerfeeling in Autumn.
 
Een Dahliaatje steelt ook nog eens de show,
veel keiner dan de bloemen die deze zomer bloeiden
maar toch, een beetje kleur in de donkere tuin.
Wanneer een zweefvlief even op de bloem halt houdt,
is hier een foto die een zomers gevoel brengt in de herfst.


We didn't have many Hydrangea flowers this year as you might remember but the ones that are there are now putting on their fall coats, and worth a picture.
 
Veel hortensiabloemen hadden we niet dit jaar zoals je misschien nog weet
maar die die er zijn trekken nu hun herfstjas aan, best een foto waard.
 
 
 
 
These Hydrangea flowers seem to be covered in gold.
 
Deze hortensiabloemen lijken wel met goud belegd.
 
 
 
 
 
 
Annabelle is slowly turning from greenish to brown as well.
 
Annabelle verkleurt geleidelijk aan van groeinig naar bruin.
 
 
Look at the Hydrangea leaves. Some of them are also starting to take on a new colour.
 
Kijk naar de hortensiabladeren. Sommigen krijgen ook een nieuwe kleur.
 
 
 
There can only be one conclusion:
Autumn is a beautiful and colourful season.
 
Er kan maar één conclusie zijn:
De herfst is een prachtig en kleurrijk seizoen.
  
 
 
 
Thank you for taking a stroll into the garden with me!
Hope you enjoyed it.
Have a lovely evening.
 
Dankjewel dat je me vergezelde op deze wandeling in de tuin!
Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
Nog een fijne avond gewenst.
 
 
Marian
 
 
 
 
 

maandag 21 oktober 2013

Raindrops

 
From the comments I got on my last post, I can see that you all LOVE raindrops ;),
so today I thought I'd 'treat' you to some more.
 
Van de reacties op mijn vorige post weet ik intussen dat jullie allemaal HEEL ERG
van regendruppels houden ;), daarom trakteer ik jullie vandaag graag op meer.
 
 
Some more rose leaves all covered in raindrops.
 
Nog wat rozenblaadjes verzadigd met regendruppels.
 
 
These roses were blooming when the rain started two weeks ago.
I quickly took some pictures then.
 
Deze rozen bloeiden toen de regen begon zo'n twee weken geleden.
Ik nam er toen vlug wat foto's van.
 
 
 
 
For today a dry day is predicted,
except for the Western corner of the country.
Guess where we live..... ;)
Who knows, there may be more raindrop pictures coming.
For now I wish you all a beautiful week, rain or shine.
 
Voor vandaag wordt een droge dag voorspeld,
uitgezonderd voor het westen van het land.
Raad eens waar wij wonen..... ;)
Wie weet komen er dus nog meer regendruppelfoto's.
Ik wens jullie in elk geval allemaal een mooie week toe, met of zonder regen.
 
 
 
Marian
 
 
 
 

zondag 20 oktober 2013

The last flower?

 
De laatste bloem?
 
 
 
 
Enduring the rain that's been falling constantly and heavily at times.
A little light in the dark and rainy days we've been having lately.
 
Ze weerstaat de constante regen die, soms heel hevig, viel de laatste tijd.
Een lichtpuntje in deze duistere, grijze regendagen.
 
 
 
 
The roses keep producing new leaves and even flowerbuds I doubt will be able to come to bloom still now.
 
De rozen blijven nieuwe blaadjes groeien en zelfs bloemknoppen maar ik betwijfel of die nog tot bloei zullen kunnen komen nu.
 
 
 
Marian
 
 
 
 

zaterdag 12 oktober 2013

Toadstool village

 
Paddestoelendorp
 
 
 
Een foto van vorige week die ik graag met jullie deel om het weekend in te zetten.
Van wandelingen maken zal het dit weekend niet komen,
teveel anders op het programma en het weer is er wat té herfstig voor bovendien.

This is a picture from last week I gladly share with you to start off the weekend.
A walk will be out of the question this weekend,
too many others things on the schedule and the weather is a bit too autumny anyway.
Wie weet vind ik wel een gaatje hier of daar om nog wat aan
deze Primuladeken verder te haken.

Who knows, maybe I'll find some time here or there to work on
this Primulablanket a little bit.Fijn weekend iedereen,

Have a great weekend everyone,
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 

donderdag 10 oktober 2013

Fall

 
 
 
Fall has really arrived here today
and is not planning on leaving any time soon
if we can believe the weatherman.
So I started to add some fall decorations in the house
like this this little pumpkin I crocheted last year.
And I have been baking several apple cakes
and banana breads over the last weeks,
didn't take any pictures though.
I do want to share the recipes I use with you nevertheless.
If you'd like to bake the banana bread I always bake,
go here. Terrific recipe!
The apple cake comes from the book 'Ons kookboek',
the old version, and is exactly the same as this recipe
I found on the intermet, it's in Dutch I'm afraid.
If you'd like an English translation just let me know.
Next on my to bake list? An American apple pie!
Who knows, maybe I will take pictures this time....
 
De herfst is hier echt wel gearriveerd vandaag
en is niet van plan vlug weer te vertrekken
als we de weerman mogen geloven.
Daarom ben ik begonnen met wat herfsttouches aan te brengen in huis
zoals dit kleine pompoentje dat ik vorig jaar haakte.
De laatste weken heb ik ook al verschillende appelcakes
en bananenbroden gebakken die er in deze periode van het jaar
gewoon bij horen. Geen foto's ervan echter.
Wel deel ik graag de recepten met jullie. Wie weet komen ze ooit van pas.
Als je ook het bananenbrood wil bakken dat ik altijd bak,
hier vind je het recept, een super recept als je 't mij vraagt.
De appelcake komt uit het boek 'Ons kookboek', de oude versie ervan,
en is precies hetzelfde als dit recept dat ik op internet tegen kwam.
Volgende op mijn te bakken lijst is een Amerikaanse appelpie!
Wie weet neem ik wél foto's dit keer....
 
 
Marian
 
 
 

woensdag 9 oktober 2013

Rosa 'Ashram'It's a colour I normally don't choose for our garden or terras
but I absolutely love the warm orange colour of this rose.
It's a hybrid tea type of rose and its flowers are
supposed to be good rain resistant.
Do any of you have this rose in the garden?
What are your experiences with it?
I had to put the rose in a container on the terras,
our garden is too dark and shaded to grow roses successfully.
 
Het is een kleur die ik normaal gezien niet kies voor onze tuin of terras
maar ik vind de warm oranje kleur van deze roos subliem.
Het is een theehybride waarvan de bloemen
goed de regen zouden moeten kunnen verdragen.
Zijn er onder jullie die deze roos in de tuin hebben?
Wat zijn jullie ervaringen met deze roos?
Zelf moest ik ze in een pot op het terras zetten,
onze tuin is te donker en te schaduwrijk om er
succesvol rozen te laten groeien.
 
 
 
Marian
 
 
 

dinsdag 8 oktober 2013

On a Fall walk in the forest

 
Tijdens een herfstwandeling in het bos
 
 
 
 
these cute little mushrooms crossed my path.
 
kruisten deze leuke paddestoeltjes mijn pad.
 
 
 
 
Decided to change my header in the meantime,
I hadn't done that for a long time.

 Meteen mijn header ook eens aangepast,
dat was in tijden niet meer gebeurd.
 


Marian 
 
 
 

maandag 7 oktober 2013

Anemone

 
 
 
 
Mijn gedachten gaan uit naar Madelief en haar dochters vandaag.
Ik wens hen heel veel sterkte, liefde en steun.
 
My thoughts are with Madelief and her daughters today.
Wish them a lot of strength, love and support.
 
 
 
Dikke knuffel,
 
Big hug,
 
 
 
Marian
 
 

zondag 6 oktober 2013

Beautiful sunday

 
 
 
Wishing you all a happy sunday!
 
Mooie zondag iedereen!
 
 
 
Marian
 
 
 

donderdag 3 oktober 2013

Changing colours of photos uploaded to blogger: solution

Intussen zoals Ingrid me aanraadde nog even bij het helpcentrum van blogger gaan checken. Vorige week toen het probleem pas opdook vond ik er niets wat een oplossing bood maar nu zag ik daar onmiddellijk dat sedert de periode dat ikzelf er last van heb, er nog meer bloggers zijn die met dit probleem kampen. Het zou wat te maken hebben met de 'automatische verbetering' voor foto's die vanaf nu aan picasa gekoppeld is. Ik upload altijd mijn foto's vanuit windows en dacht helemaal geen picasa te hebben maar blijkbaar komen de foto's toch via picasa op mijn blog terecht. Om die automatische verbetering te verwijderen moet je bij google + instellingen naar beneden scrollen tot je bij 'foto's' komt en daar kan je die aut. verbetering afvinken. Zelf werkte ik niet met google + maar dat heb ik nu wel moeten activeren om dit probleem te kunnen verhelpen.

So glad to discover I wasn't the only one with this blogger problem. I found the solution here.
I don't use google + but had to activate it to be able to uncheck the box 'Auto enhance' for photos.
Solution to the problem:
 Connect to your Google + account.
 Click on Home & Settings.
 Scroll to the "Auto Enhance" section.
 Uncheck "Automatically enhance new photos".
* CHECK THE "UPLOAD MY PHOTOS AT FULL SIZE" box
 Click on the "Back to Google+" link.Probleem opgelost!

Problem solved!


Vertel het voort!

MarianChanging colours of photos uploaded to bloggerIk vind het verschrikkelijk dat mijn foto's niet meer juist worden weergegeven door blogger. Al verschillende keren probeerde ik het opnieuw maar alsmaar hetzelfde probleem. Nu heb ik eens een foto die ik vroeger al op mijn blog publiceerde(hier) opnieuw geupload en ook nu weer datzelfde probleem zoals je kan zien. Weet iemand misschien een oplossing hiervoor? Ik vind 't zo jammer dat ik geen foto's meer kan delen via mijn blog. Het is alsof blogger de kleuren van mijn foto's bewerkt, zo vreemd.

So terrible blogger just refuses to publish my pictures as they are. I tried and tried over and over again but the problem stays. I now have published a picture I published before(here) and you can clearly see the difference. I have no clue why that is. It's the exact same picture. Does anyone have a solution? Such a shame I can't share any pictures on my blog anymore. It's as if blogger edits the colours in my pictures, so weird.

MarianVoor de oplossing van het probleem: zie volgende post

For the solution to this problem: see next post.