maandag 25 februari 2013

a little-bit-of-everything weekend

 
Freezing cold on saturday.
 
 
  
 
Snow on sunday.
 
  

Snowdrops looking good again by the end of the weekend ;-)
You can read all about their adventure in the previous post
if you didn't already.
 
 
A little baking on saturday.
 
 
 
 Chocolate chip cookies.
Everyone loved them.
This recipe is a keeper.
If you'd like to try it, you can find the recipe here.
Enjoy!
 A little crocheting on sunday.A stay-at-home but diverse weekend it was.
Hope you all had a lovely weekend to look back on
and a good start of the new week.
 


Marian
 
 
 

Still winter

 
The temperatures all last week
and yesterday's snowfall
reminded us again
that it definitely
is still winter,
even if the first signs
of spring are clearly showing.
 
 
 
This was last friday.
The snowdrops that had been
standing straight up until then
weren't strong enough to stand up
to the spraying of water 
that immediately turned to ice
when it hit them.
It all happened when my husband
was spraying the mud from his bike,
away from the house, which is good, but...
in the direction of the snowdrops unfortunately.
All of a sudden the white spots in the garden
we could see from the kitchen window
were gone. A closer look gave us the answer.
 
 
 
Saturday, freezing cold day, not much improvement.
 
 
 
Sunday, we woke up to a white world,
and look, there were the snowdrops again,
alive and kicking, such strong little flowers.
So glad they came through.
 
 
 
On the other end of the garden, I noticed these crocusses on saturday.
 
 
 
And here they are again, on sunday this time.
 
 
 
The first little anemone, in a pot on the terras.
Winter with spring touches or spring with a winter's touch....
 
 
Wishing you all a very happy new week!
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 20 februari 2013

A quick walk through Ghent

 
 
 
Last saturday we had to be in Ghent,
a city I, unbelievable and unforgivable really,
hadn't been for 20 years now!!! Yes, I calculated it,
it was exactly 20 years ago that I last saw Ghent.
So now, while we had to be there anyway,
I really wanted to take a quick walk through
the center of the city. It was late in the afternoon
and a grey and cold day, so it really was a quick
walk but I did take my camera. That was a first,
taking pictures in and of Ghent. I took snapshots of
everything that looked interesting, mostly
not knowing what exactly I took pictures of,
so once home, I started to dig into the internet
to know what it all was and I have to say once more,
it is amazing how much you can discover through internet.
Want to come on a quick walk through the city?

Vorige zaterdag werden we in Gent verwacht,
een stad waar ik, ongelooflijk en onvergeeflijk eigenlijk,
al 20 jaar niet meer geweest was!!! Ja, ik heb het uitgerekend,
het was precies 20 jaar geleden dat ik voor het laatst in Gent was.
Vandaar dat ik, terwijl we er dan toch moesten zijn,
zeker eens een wandeling wilde maken in het centrum van Gent.
Het was al laat in de namiddag en koud bovendien, dus werd
het een vlugge wandeling maar ik had wel mijn fototoestel
meegenomen. Dat was ook voor het eerst, foto's nemen in en van Gent.
Ik fotografeerde alles wat ik opvallend en interessant vond.
Was er meer tijd geweest, dan had ik wellicht veel meer opgemerkt,
en was er meer variatie in de foto's te zien geweest,
maar dat zal voor een volgende keer zijn. Toegegeven, wat ik
precies op de foto zette, daar had ik op dat moment geen idee van,
dus thuisgekomen werd het internet uitgebreid uitgespit om alles
te weten te komen en zoveel mogelijk overal tenminste een naam
te kunnen op plakken. Het moet gezegd, ik weet intussen heel
wat bij over deze levendige stad. Zin om mee te wandelen?
 
 The kiosk on the Kouter.

De kiosk op de Kouter.
 
 

 
 
A striking yellow house on the Kouter
I just had to take a picture of,
 is called Hotel Falligan I now know.
It really catches the eye, you can't miss it.
Not only pretty outside but inside as well I also learned.
Not open for visitors though.
Nicole Kidman had more luck.
She got to spend a whole day in the house recently
when a few scenes for the movie
'Grace of Monaco'
were filmed there.

Een opvallende gele gevel op de Kouter
waar ik gewoon een foto van moest nemen,
 blijkt van Hotel Falligan te zijn.
Je kan er niet naast kijken,
Hotel Falligan valt echt op tussen de andere gevels.
Zowel gevel als interieur zijn heel erg mooi weet ik intussen.
Niet toegankelijk voor bezoekers echter.
Dan had Nicole Kidman meer geluk
want ze vertoefde onlangs een hele dag in het huis
om er enkele opnames te maken
voor de film 'Grace of Monaco'.

 
 
 

The Korenmarkt with the Old Post Office on the left
and the tram in front of it.
It takes some getting used to
the many trams that are constantly driving by.
 
De Korenmarkt met het Oude Postkantoor links
met een tram ervoor.
Het is even wennen aan de vele trams
die constant voorbijrijden.
 
 

 
 
 
 
The Belfry and Cloth Hall.

Het Belfort en de Lakenhallen.
 
 
 
 

St Bavo's cathedral.
So much to see in there,
the 'Adoration of the Mystic Lamb'
 painted by Hubert and Jan van Eyck to name one,
but no time to enter today.

De Sint-Baafskathedraal.
Heel veel bezienswaardigs daar binnen,
waaronder uiteraard 'De Aanbidding van het Lam Gods'
geschilderd door Hubert en Jan van Eyck ,
maar geen tijd voor een bezoek vandaag.
 
 

 
 
Something modern amidst all the ancient.
The brand new 'City Hall' near the Belfry,
although welcomed with mixed feelings,
not everyone was pleased with this modern
addition in the center of Ghent,
is nevertheless one of the five finalists for the
European Union Prize for Contemporary Architecture 2013
Mies van der Rohe Award, which is granted every two years
to acknowledge and reward quality architectural production in Europe.
You can read more about the five finalists here.

Wat moderns tussen al het oude,
de gloednieuwe Stadshal vlakbij het Belfort.
Ook al werd ze met gemengde gevoelens onthaald,
velen waren niet zo tevreden met deze moderne
toevoeging in het centrum van Gent,
toch is het één van de vijf finalisten
voor de Prijs voor Hedendaagse Architectuur
van de Europese Unie van 2013  Mies van der Rohe Award.
Je kan er meer over lezen hier.
 
 

 
 
 
 
 
Ghent's Town Hall in a mixture of styles.
The part with the black columns and the extremely decorated part
certainly make it a building with many faces.

Het stadhuis van Gent in een mix van stijlen.
Het deel met de zwarte zuilen en het overdadig gedecoreerde deel
maken het een gebouw met vele gezichten.
 
 
 
 


The Great Meat Hall where you can enjoy
typical Flemish food nowadays and where Ganda hams
are hanging from the wood beamed ceiling inside.
 
Het Groot Vleeshuis waar je tegenwoordig
Oost-Vlaamse delicatessen kan proeven
en waar binnen Ganda hammen
aan de balken van het plafond hangen.
 
 


 
 
 

The Kraanlei on the river Leie.

De Kraanlei langs de Leie.
 
 The Castle of the Counts seen from St Veerle square.

Het Gravensteen gezien vanaf het St-Veerle plein.

 Houses on St Veerle square with on the left the Fish Gate,
worth taking a closer look I learned from the internet.
We'll have to do that next time we visit Ghent.

Huizen aan het St Veerleplein met links de Vispoort,
de moeite om die eens van dichter te bekijken
naar ik op internet las. Moeten we doen als
we nog eens in Gent passeren.
 
 


 
 
 
 The Great Meat Hall again, seen from the Kraanlei.

Nog eens het Groot Vleeshuis, gezien vanaf de Kraanlei.
 
 These two houses really catch the eye.
They are called 'The seven works of mercy'(house on the left)
and 'The flying deer' or 'the flute player'(house on the right)

Deze twee huizen trekken echt de aandacht.
Ze worden 'De zeven werken van Barmhartigheid'(linkse huis)
en 'Het Vliegend Hert' of 'De Fluitspeler'(rechtse huis) genoemd.
 
 The Friday Market with Jacob van Artevelde, Ghent's hero.
Ghent is also called 'The Artevelde city'.
Jacob van Artevelde points towards England
whose side he chose in the hundred years' war
between France an England.
That made Jacob van Artevelde great but also
led to his dead in the end.
On the right is 'het Toreken' (little tower),
now home to the poetry centre but once the guild house of the tanners.
The towers on the left are of St James' church.
One church, three different towers, I noticed.

De Vrijdagmarkt met Jacob van Artevelde, Gent's held.
Gent wordt ook wel de Artevelde stad genoemd.
Jacob van Artevelde wijst in de richting van Engeland.
Hij koos de zijde van Engeland tijdens de Honderdjarige
oorlog tussen Frankrijk en Engeland.
Dat maakte Jacob van Artevelde groot maar
leidde uiteindelijk ook tot zijn dood.
Rechts is 'het Toreken', nu bevindt zich daar het poëziecentrum
maar ooit was dit het gildehuis van de huidevetters.
De torens links zijn van de St-Jacobskerk.
Eén kerk, drie verschillende torens, viel me op.
 
 Back at he old Post Office on the Korenmarkt
where we started off our quick walk.

Terug bij het Oud Postkantoor op de Korenmarkt
waar we onze wandeltocht begonnen.
 
 
 
 

St Nicholas' Church opposite of the Old Post Office.

De St-Niklaaskerk tegenover het Oude Postkantoor.
 
 

 
 
St Michael's Bridge and St Michael's Church.

De St-Michielsbrug en de St-Michielskerk.
 
 
 

  
View towards St Michael's bridge.
In the middle of the picture is the
'De Lintworm(mythical snakedragon) en Krocht house',
once the guild house of the brewers, now a hostel.
If we would have gone that way and then
to the right, we would have been in what's
supposed to be the most beautiful part of Ghent
according to the internet:
Graslei and Korenlei
have a lot of old buildings with beautiful façades
along the riverbanks of the Leie.
But well, we didn't go that way.
Leaves us something for a next visit.

Zicht in de richting van de St-Michielsbrug.
In het midden van de foto zie je het
'De Lintworm(mythische slangdraak) en Krocht huis',
ooit het gildehuis van de bierbrouwers, nu een hostel.
Waren we deze weg in geslagen en dan naar rechts,
dan zouden we bij het mooiste stukje Gent aanbeland zijn,
toch volgens internet:
De Graslei en de Korenlei
hebben veel oude gebouwen met mooie gevels
langs de oevers van de Leie.
Maar ja, die kant gingen we niet uit.
Blijft er iets over voor een volgend bezoek.
 

 
 

Instead we turned around and I noticed these in the distance.
Just had to take one last picture, all zoomed in.
They are Morisque dancers on top of the Mason's Guild House,
constantly turning with the wind.
Would you believe this façade 'disappeared' for a long time?
An exact copy of the house was built on the Graslei.
In 1976 the real Mason's House was rediscovered
during renovation works and brought back to its original state.
 
In plaats daarvan draaiden we ons om en zag ik dit in de verte.
Dit moest gewoon nog een laatste foto worden,
dus even zoveel mogelijk ingezoomd.
Het zijn Morisque dansers op het Metselaarshuis.
Ze draaien constant mee met de wind.
Weet je dat deze gevel ooit 'verdwenen' was?
Een exacte kopie van het huis werd op de Graslei gebouwd.
In 1976 werd het échte Metselaarshuis dan teruggevonden tijdens
renoveringswerken en in ere hersteld. 

 
 
 Ghent, always a vibrant city
but history is there around every corner,
never really payed much attention to that until now.
Hope you all enjoyed this walk with me,
Marian

Gent, altijd een levendige stad
maar met geschiedenis aanwezig achter elke hoek,
daar had ik eigenlijk nooit veel aandacht voor tot nu.
Hopelijk genoten jullie mee van deze wandeling,
Marian

 

zaterdag 16 februari 2013

In the garden


Yesterday, the last bits of snow melted
and even the sun came popping from behind the clouds
from time to time, luring me outside into the garden.
The garden is really swamped and it's probably
not the best idea to walk on the grass too much now
but I just had to take a quick closer look;
wouldn't be possible to stand on one spot too long
as you might have to leave without wellies then,
for these were constantly sucked into the soil.
It's a weird thing to experience.
You just have to keep moving,
even when standing still,
constanty pulling your boots out of the soil.
But it was all worth it and I discovered this
first crocus abloom.
 
 
 
 
There are of course the snowdrops,
keeping their flowerleaves still tightly closed for now.
 
 
 
 
 
 
And guess what else brings some colour
into the garden?
 
 
 
 
Right! A Ladybird coming out of its shelter
to check the situation out there I guess.
 
Look who else is back.
I hadn't seen the 'Ladybird on our garden bench' since winter hit us
but yesterday, there it was again.
Could this be a sign that spring is really on its way?
 
 
 
 
More colour comes from the Primula
I found at the garden center.
No tulips, no spring bulbs almost abloom to put inside the house
but large tables with a joyful mix of brightly coloured Primula.
I asked the lady of the shop and she said these were
flowers for outside and they could take a bit
of cold weather and would keep blooming
for a whole season but aren't perennials.
The whole space was filled with the colurful mix.
I doubt it anyone could leave there
without taking some of the little pots home,
which is exactly what I did.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
While taking that walk into the garden
I looked for the Primula Denticulata Lilac
I planted there last year but there was nothing,
not even a tiny beginning of a leaf showing.
I'm afraid that will be one more disappointment
when it comes to trying out plants into our difficult garden.
The moment I was inside again I had another look on
the internet to make sure those Primula are plants
that like shadowy places and don't mind wet soil,
and they are, so they should really feel good in our garden
but obviously they don't. Oh well, we'll keep on trying.Have a beautiful weekend,
Marian