vrijdag 31 juli 2015

Flowers in the rain

This past month of july, although it started off with some heatwave days, has been mostly about rain, wind and weather that had more to do with Autumn than Summer.
Probably why we had to wait until the very last days of july to have the first dahlia blooming. The dahlias will be a surprise this year, except for the ones I still have from last year, as I bought a mix of tubers again. Yesterday the first dahlia flower opened its petals ever so slowly. Large dark petals appeared and a little bit of white in the center, not a huge bloom, not a flower filled with petals but o so pretty I think. What do you think? Do you like dahlias? Do you ever let yourself be surprised and buy a mix of tubers? Do you like these kind of single dahlias or only the large filled blooms? I'd love to hear. 

Hoewel juli veelbelovend begon, met een paar hittegolf dagen, is het uiteindelijk toch een maand geworden die eerder aan herfst dan zomer deed denken met veel regen, wind en onweer.
Dat is wellicht ook waarom het zo lang wachten was op die eerste dahlia bloem. De dahlia's worden een verrassing dit jaar, behalve die die ik van vorig jaar overgehouden heb, want ik kocht weer eens een mix van knollen. Gisteren opende de eerste bloem haar bloemblaadjes, traag maar zeker. Uiteindelijk kwam een donkere enkele bloem tevoorschijn met wat wit in het midden. Ik vind ze heel mooi, wat denken jullie? Houden jullie van dahlia's? Durven jullie het aan gewoon een mix van knollen te kopen? Vind je deze enkele bloemen mooi of toch liever van die grote gevulde dahlia bloemen? Ik ben benieuwd. 


If there's one flower that adores this colder and wet weather then it's the Hydrangea. While they weren't looking all that great in their containers at the beginning of july, this weather certainly revived them.

Als er één bloem is die zich in dit kouder en nat weer helemaal in haar element voelt is het wel de Hortensia. Terwijl ze er in het begin van juli maar armzalig bij stonden in hun potten, heeft de koelte en het vele water ze helemaal doen heropleven. 


Roses aren't that fond of rain, they like their leaves and petals dry. The constant rain had its consequences for the roses. A lot of rosebuds just fell off. First time that happened and when I looked for answers I learned that wet conditions lead to this. But still the roses didn't give up and neither did I. I tried to capture the healthy looking blooms all covered in raindrops.

Rozen hebben het niet zo op regen begrepen. Die houden hun bladeren en bloemen liever droog. De constante regen had dan ook zijn gevolgen. Veel knoppen vielen gewoon af. De eerste keer dat zoiets gebeurde. Iedere dag een boel knoppen op de grond rond de potten. Toen ik ging opzoeken waar dit aan lag, kwam ik er al gauw achter dat de natte weersomstandigheden er de oorzaak van zijn. 
Maar de rozen gaven niet op en ik evenmin. Ik trotseerde de regen en probeerde de goed uitziende en in regendruppels gehulde bloemen vast te leggen.  


This is the first Acropolis rose flower trying to bloom but it still hasn't opened up completely by now.

Dit is de eerste bloem van de Acropolis roos die zal bloeien maar intussen is die nog altijd niet helemaal opengebloeid.


Here's Rhapsody in blue in the rain.
Love that colour!

Hier is Rhapsody in blue in de regen.
Prachtige kleur vind ik dit!From all the roses I have, this rose endures the rain the best. It's Leersum 700.

Van alle rozen in mijn pottentuin verdraagt deze roos Leersum 700 het beste de regen.

Also 'Leersum 700'

This rose lost most of its rosebuds and is probably
the least rain enduring rose in my collection of roses.
It is such a beauty though. The roses aren't that big
but the red is amazing. 
It's called 'Rotkäppchen', 
 'Little red riding hood' if you'd translate that in English.

Deze roos verloor de meeste van haar knoppen
en kan blijkbaar van alle rozen die er staan het minst goed tegen regen .
Maar zo'n mooi roosje. De bloemen zijn niet zo heel groot
maar die intens rode kleur is echt ongelooflijk.
Haar naam is 'Rotkäppchen', of 'Roodkapje' dus.

'Marie Curie' 

Another small rose, called 'Bailando'.

Nog een kleinere soort rozen, 'Bailando' genoemd.

'Bailando''Schneewittchen''Nostalgie'
I thought this was a sturdy rose but my experience is it doesn't take wet conditions
as well as other roses I have. Not the best rose for a container maybe.

'Nostalgie'
Ik dacht dat het een sterke roos was maar het is zeker niet de makkelijkste roos in mijn collectie.
Misschien is ze wel minder geschikt om in pot te staan.Whether in rain or sunshine, the colour of this rose stays amazing.
This is 'Munstead wood'.

Regen of zon, de kleur van deze roos blijft ongelooflijk.
Dit is 'Munstead wood'.Last but not least, a newcomer in my container rose garden,
this is 'Lavender ice'. First time it's blooming.

Dit is een nieuwkomer in mijn rozenpottentuin.
 'Lavender ice', bloeit voor het eerst.Also 'Lavender ice'.
It lost a lot of rosebuds as well so I'm really glad it is blooming afterall.

Ook 'Lavender ice'.
Deze roos verloor ook veel knoppen en ik ben dan ook heel blij met deze bloemen.

Other flowers don't mind the rain as much as they do the wind.
I had to provide support for my white Echinacea in a container.
I've had it for years and it's been
part of my header for more than a year now.
Somehow pink Echinacea are never a success.

Andere bloemen hebben dan weer meer last van de wind dan van de regen
zoals deze witte echinacea die ik van steun moest voorzien 
 in de pot waar hij in staat. Ik heb de plant al jaren en
het zijn al meer dan een jaar de bloemen van mijn header.
Op de een of andere manier is de roze variant nooit een succes.And look at these little crabapples, starting to show some colour.
First sign Autumn is on its way? Or is it here already?
This weekend should be beautiful weatherwise. 
Let's hope august brings us back summer.
I wish you all a lovely weekend!

En zie deze sierappeltjes eens. Ze beginnen al een kleurtje te krijgen.
Eerste teken dat de herfst in aantocht is? Of is die er al?
In elk geval belooft het mooi weer te worden dit weekend.
Hopelijk brengt augustus ons de zomer terug.
Fijn weekend iedereen! Marian


maandag 27 juli 2015

More of Monet's garden


This time I'd like to show you some more or less close-ups I took of some flowers. 

Meer van de tuin van Monet. 
Dit keer wil ik jullie graag enkele min of meer close-ups van bloemen tonen die we er zagen.

 

Let's start with this gorgeous SUNFLOWER.

Beginnen doen we met deze prachtige ZONNEBLOEM.


A beautiful YELLOW Dahlia hugging a Zinnia.

Een mooie GELE Dahlia knuffelt hier een Zinnia.


MORE Zinnia's.

MEER Zinnia's.


In a MIX of colours.

In een MIX van kleuren.


A mix of COLOURS all through the garden.
Most poppies had faded.

Een mix van KLEUREN door de hele tuin.
De meeste Poppies waren uitgebloeid.


But here and there there was one BLOOMING still.

Maar hier en daar BLOEIDE er toch nog een.


Looking at these I heard some American visitors in the garden yell,
'CALIFORNIA POPPIES!!!' So that's their name in English I thought ;)
If you translate their common name in Dutch into English, 
you'd have 'Elf night caps'. That's how we call them.
From the comment by Sheri(red rose alley)on my last post, also about poppies, 
but the common red ones we find here in Flanders, 
I now know this California Poppy is even the state flower of California.
Somehow, I'm seeing a lot of poppies this summer. 
Never too much poppies for me though, love them all.

Lieve SLAAPMUTSJES, 'California Poppies' in het Engels.
Het is ook de staatsbloem van de staat Californië weet ik intussen.

 

AND another Poppy.

EN nog een Poppy.


PINK Dahlia.

ROZE Dahlia.


I absolutely LOVED this Dahlia!!!
Pity I don't know how it's called.
I'm still waiting for the first Dahlia to bloom
in our own garden (container garden in fact) this year.

Wat vond ik dit een PRACHTIGE Dahlia!!!
Jammer dat ik niet weet welke soort dit is.
En dan te bedenken dat het in eigen tuin(pottentuin weliswaar)
nog steeds wachten is op de eerste Dahlia in bloei.

 

Beautifully COMBINED with other pinks.

Mooi GECOMBINEERD met andere bloemen in roze tinten.


PHLOX and faded Alliums.

PHLOX en uitgebloeide Sierui.


Really loved this little flower, KNAUTIA I think?

Dit vond ik een heel mooi klein bloemetje. KNAUTIA denk ik?


A beautiful VIEW.
Wonder what those Blue flowers are?

Mooi ZICHT.
Ik vraag me af wat die blauwe bloemen precies zijn?


Dahlia's in different SHAPES and colours were scattered all over the garden.

Dahlia's in verschillende VORMEN en kleuren overal in de tuin. 

AGAPANTHUS in the water garden.

AGAPANTHUS in de watertuin.


Lovely DAYLILY, also in the water garden.

Mooie DAGLELIE, ook in de watertuin.


DAINTY Daisies.

LIEVE Madeliefjes.


A butterfly on LAVENDER.

Een vlinder op de LAVENDEL.


Same Lavender, different POINT OF VIEW.

Dezelfde Lavendel, van een ANDERE KANT bekeken.This concludes this second post about Monet's garden.
Happy to share it with you.
Really hope you enjoyed it.
If you have missed my first post about Monet's garden,
you can find it here.

Dit is het dan voor deze tweede post over de tuin van Monet.
Blij om het met jullie te delen.
Hoop dat jullie ervan konden genieten.
Mocht je mijn eerste post over de tuin van Monet gemist hebben,
die kan je hier vinden.Marian

zaterdag 25 juli 2015

In Flanders fields where poppies grow


Waar je gaat langs Vlaamse wegen... 


You normally just find them along the road as wildflowers around here but this year
a lot of poppies were especially sowed and a while ago I noticed this border of poppies
along a little forest and near a small war cemetery.
I had to pull over and take some pictures.

Onlangs merkte ik een speciaal ingezaaide klaprozenstrook op langs een klein bosje
vlakbij een klein 'Engels kerkhof'. Zo heetten we toen we kind waren de typische, 
overal verspreide, Britse militaire begraafplaatsen. 
Even de auto aan de kant en wat foto's nemen was een must.Everybody knows this red poppy as a symbol of remembrance of all warvictims.
You can read the whole story of how it became that symbol after the first world war here.
Did you know originally after WWI in France the cornflower and in Belgium the daisy
were symbols of remembrance, both also wildflowers that thrive after destruction. 

Iedereen kent deze rode poppies als de symbool voor herdenking van oorlogsslachtoffers.
Hoe deze poppy dit symbool werd kan je hier lezen 
en welke andere veldbloemen ook symbolen voor herdenking waren 
maar nooit uitgroeiden tot het symbool dat de rode poppy vandaag is.

All over Flanders this year fields of poppies were sowed to remember WWI and especially 
the connection of it to nature which still very much bares the traces of WWI,
especially here in de Westhoek.

Dit jaar werden overal in Vlaanderen klaproosvelden ingezaaid ter herdenking van WOI 
en vooral om het verband oorlog-natuur, dat misschien niet zo vanzelfsprekend lijkt,
te beklemtonen. Overal zijn nog de sporen van die oorlog in de natuur zichtbaar, 
zeker hier in de Westhoek. 

Due to the war a lot of forest was destroyed and lost forever. There's not much forest left here.
But looking at things from a positive point of view, a lot of the leftover bunkers are now
shelters for bats and a lot of bomb craters are now pools where rare amfibians thrive.
You may remember this post I wrote last year in which I told you about
the 'Pool of peace' to name just one.. 

Door de oorlog was veel bos voor altijd verloren. Grote stukken bos vind je hier niet meer.
Maar van de positieve kant bekeken zijn de vele overgebleven bunkers nu 
ideale overnachtingsplaatsen voor vleermuizen en bomkraters zijn nu poelen geworden 
waar zeldzame amfibieën zich thuis voelen. Je herinnert je misschien deze post van vorig jaar nog 
waar ik het over onder andere de 'Pool of peace' had. I've always loved poppies, so delicate and strong.
A beautiful symbol.

Ik hou van klaprozen, zo fragiel en toch sterk.
Een prachtig symbool.
Marian


zaterdag 18 juli 2015

The summer sofar

Thank you so much for the comments on my previous post! I now also know the name of the cloudy like plant which is Cotinus. A lot of you knew this. Thank you for telling me! Before I show you more of Monet's garden, I'd like to share some pictures of what's blooming in our garden now. It's not a lot. No idea what the weather in your parts is but here it's not really summer as it should be. It's cold, grey, a lot of wind and every now and then a good shower. Probably also why none of the annuals I sowed are growing as they should and none are blooming. It's also still waiting for the Dahlia's to start blooming and the roses haven't started their second bloom after their wonderful blooming period in june.

Dankjewel voor de reacties op mijn vorige post! Nu weet ik ook de naam van de wolkenachtige plant. Het gaat om Cotinus. Velen van jullie wisten dit. Dankjewel om het me te zeggen! Voor ik jullie nog meer over de tuin van Monet toon, wil ik graag eerst wat foto's delen van wat er in eigen tuin bloeit op het ogenblik en dat is niet bijster veel. Geen idee hoe het weer er momenteel bij jullie uitziet maar hier is dat nu niet echt zomers te noemen. Koud, altijd bewolkt, veel wind en regelmatig een sappig buitje. Vandaar wellicht dat van wat ik zaaide in potten niet veel groeit en nog helemaal niet aan bloeien toe is. Ook op de Dahlia's is het nog wachten en de rozen zijn na hun formidabele bloei in juni nog niet aan een tweede bloei toe. 
Deze hortensia vindt dit weer helemaal niet zo erg maar ik heb echt nood aan zon. Ik voel me zo futloos bij zo'n weer. Hebben jullie dat ook, dat je echt zon nodig hebt? En aan een reis ergens heen, er even uit! Dit is de tweede zomer op rij zonder en het is verschrikkelijk, vooral bij zo'n weer. Gelukkig heb ik nog de foto's van de korte uitstap naar de tuin van Monet om even te herademen ;)

This Hydrangea doesn't mind this weather at all but I desperately need sun, lots of it. I feel so weary with this kind of weather. Do you sometimes have that feeling of really needing sun? And of a trip to somewhere, being away from it all! This is the second summer in a row without a vacation somewhere and it feels awful, especially with this weather.
Luckily I do have the pictures of Monet's garden to fall back on and 
heave a sigh of relief from time to time ;)


I thought this Allium Sphaerocephalon would have bloomed in Spring
but no, it waited until now and it attracts bees as no other plant. 
Never seen anything like it.

Ik dacht dat deze Allium Sphaerocephalon in de lente zou gebloeid hebben
maar neen hoor, de knoppen wachtten tot nu om eindelijk kleur te bekennen.
Een echte bijenlokker zoals ik dat nog nooit eerder zag bovendien.


I do love this kind of Allium. It was by accident it ended up in a container here. 
The bulbs came together with some tulip bulbs I bought last fall which have long faded by now.

Ik vind het wel een leuke soort Allium. Het was eigenlijk eerder toevallig dat die hier
in een pot belandde. De bollen ervan kwamen samen met wat tulpenbollen die ik 
vorige herfst kocht en die intussen al lang uitgebloeid zijn.


En dat is het voor 'wat er in onze tuin bloeit'.

And that's it for 'what's blooming in our garden'.


Marian