vrijdag 30 november 2012

The Veluwe - day 3


On this last day of november
I really wanted to get this last post
about our short vacation on the Veluwe
from almost a month ago posted.
 
Op de valreep wil ik toch nog
de laatste post over onze korte vakantie op de Veluwe
van nu alweer bijna een maand geleden
in november gepost krijgen.


We were planning on having a nice long stroll
around the nearby town of Harderwijk
on our third day at the Veluwe
but the weather decided otherwise.
Once we arrived in Harderwijk, a lovely town
full of old buildings, the rain started pouring down.
That made it totally impossible to have that 'stroll'
we envisioned. Not letting the rain
get to us, we did walk quite a bit anyway
but it really was not doable in the end
and we hurried back to the car.
These are some pictures I took
while standing under the Fischgate
to keep the camera dry. I usually
don't mind a few drops of rain on my camera but
this was more than just a few drops.
I know, you can't really tell that form the pictures.
That's also what I noticed once home, strange.
But it was really totally impossible to take
any pictures of the rest of the town
due to the severe rain and a lack of
more gates to take shelter under ;-)
 
 
Het plan was om de derde dag van onze Veluwe trip
Harderwijk een bezoekje te brengen en er op het gemakje
wat rond te wandelen en de sfeer te proeven,
maar daar besliste het weer anders over.
Zodra we in Harderwijk aankwamen, gingen de
hemelsluizen open en kwam de regen
alsmaar heviger naar beneden.
Desondanks bezochten we toch een groot deel
van Harderwijk, zij het dan wel met een stevige tred
in plaats van kuierend zoals we het ons hadden voorgesteld.
Veel foto's kon ik dan ook niet maken.
Een paar druppels regen, dat gaat nog,
maar in deze stromende regen, haalde ik de
camera liever niet boven, tenzij ik ergens kon schuilen, 
zoals onder de Vischpoort bijvoorbeeld,
wat ik dan ook deed, de camera beschermd
voor de regen. Maar die Vischpoort zelf,
die moest er toch ook vlug nog even op ;-)
 
 
 
The Fishgate in Harderwijk.
Notice the asymmetry in the brick bow above the opening?
I wonder what the story behind that is....

De Vischpoort in Harderwijk.
Merk je ook de asymmetrie op in de gemetselde bakstenen boog boven de opening?
Ik vraag me af wat het verhaal daarachter zou zijn....
 
 
 
  
 
 
A constant in Holland: Bikes. You see them everywhere.
I love these typical Holland bikes,
especially with a wicker basket in front or on the back..

Een constante in Nederland: Fietsen. Je ziet ze overal.
Ik vind die typische Hollandse fietsen zo mooi,
vooral met een rieten mand voor- of achteraan.
 
  
Not one building is the same but they go together so beautifully.
There are a lot of monument buildings in Harderwijk,
recognizable by the blue-yellow plaque on the facade in that case.
 
Niet één gebouw hetzelfde maar een prachtig geheel.
Er zijn heel wat gebouwen in Harderwijk die als monument geklasseerd zijn,
te herkennen aan het blauw-gele plaatje dat in dat geval aan de voorgevel bevestigd is.
 
 
I asked myself what antiques had to do with a sheep
and then I found out the small street near the Fischgate
this shop is on, is called 'Schapenhoek' meaning 'Sheep's corner'.

Ik vroeg me af wat antiek met een schaap te maken had
en toen zag ik dat het straatje vlakbij de Vischpoort
waar dit pand gevestigd is, 'Schapenhoek' heet.
 
 
 
Because of the rain,
we decided to just drive on
to another interesting town a bit further,
the old town of Elburg.
Slowly but surely the rain stopped
and once we arrived at Elburg,
we could have a walk around this town.
The wet cobblestoned streets and
the darkness due to this sudden
fall of rain, gave the old town a
Christmassy Charles Dickens
atmosphere. You just had to
think all the parked cars gone
and it could be the perfect decor
for 'A Christmas Carol'.

The rectangular street plan, not really typical
for old cities, was very striking in Elburg.
Once home I found out why it happened to be that way.
From 1392 to 1396 Elburg was 'built' where it is now.
It did exist already then but it was in a different location
and Elburg had suffered from many floods during
many centuries at that location.
Elburg was a rich city and could afford it
to be rebuilt elsewhere which is what happened.
A city plan was drawn and executed in four years.
That explains the rectangular 'planned' shape
and streetplan of Elburg.
 
 
Omwille van de regen besloten we
verder te rijden naar een andere interessante stad,
Elburg, een Middeleeuwse vestingstad,
die heel veel charme uitstraalt.
Traag maar zeker hield de regen het voor bekeken
eens we in Elburg aankwamen
en ondanks de kou en de al/nog natte kleren,
besloten we hier toch even rond te wandelen.
De natte straten met kinderkopjes en
de donkerte door de regenachtige dag,
gaven het stadje iets van een
Charles Dickens Kerstsfeer.
Als je alle geparkeerde auto's weg dacht,
dan kon dit het perfecte decor zijn voor
'A Christmas Carol'.

Wat me aan Elburg heel erg opviel was dat de straten allemaal
netjes evenwijdig ofwel recht op elkaar liepen.
Nochtans is het een Middeleeuwse stad maar dit stratenplan
deed me eerder aan recente steden denken met een vooraf
bedacht en ontworpen stratenplan. Een centraal plein ontbreekt ook.
Eenmaal terug thuis werd na wat gegoogel alles duidelijk.
Het Elburg zoals het nu is ontstond wel degelijk op de tekentafel
en het plan werd van 1392 tot 1396 uitgevoerd.
Elburg bestond al veel vroeger en had heel vaak te kampen
met overstromingen. Vandaar dat besloten werd Elburg
elders her op te bouwen. Omdat het een welvarende Hanzestad was,
kon Elburg zich deze heropbouw veroorloven.
"Wij willen dat sy onze stat versetten sullen op een andere stede.",
was de opdracht die de de hertog van Gelre gaf
en in vier jaar tijd werd Elburg 'gebouwd'.
Vandaar de rechthoekige vorm van de stad en
het opvallende stratenplan.
 
 
 
Love the way these trees look, even if they've lost all their leaves already,
all bent the same way, and reflected in the water underneath them.

Ik vind die rijen met bomen heel bijzonder, ook al hebben ze dan
hun bladeren al verloren, allemaal overhellend naar dezelfde kant
en weerspiegeld in het water dat tussen de bomenrijen door loopt.
  
 
 
  
 
  
I didn't notice the buste in the lantern
until I looked at my pictures back home.
 
Ik merkte de buste in de lantaarn pas op
toen ik thuis mijn foto's bekeek.
 

 
  
 
  
Lovely little streets and corners.

Lieflijke kleine steegjes en hoekjes.Elburg also has its Fischgate.

Ook Elburg heeft zijn Vischpoort.
 
 
Detail on a front door.

Detail van een voordeur.
 
 
Bikes....

Fietsen.... 


and clogs of course.

en klompen natuurlijk.
 

This remarkable building in Elburg is now a museum about Elburg's history.
In the 15th century, it was a women's convent.

Dit heel opmerkelijke gebouw in Elburg is nu het gemeentemuseum
maar was vroeger een vrouwenklooster.
 
 
This is the convent's garden you can freely visit.
There was an exhibition of different animals, made by different artists.
You can see the octopus on the above picture.
On the tree in the back were mouses by another artist.
There were also a horse, a fish skeleton, a taurus
but my favourtite was the owl in the picture below.

Dit is de kloostertuin waar je gewoon kan binnen lopen.
Er was een tentoonstelling van verschillende dieren door verschillende
artiesten gemaakt. Op de foto hierboven zie je de octopus.
Op de boom in de achtergrond zaten verschillende muizen,
door een andere artiest gemaakt. Er waren ook een stier,
een visskelet, een paard, maar mijn favoriet was de uil
die je op de foto hieronder ziet.

 

 
This 'Mother with children' is a statue
by Willem G. van de Hulst that's here permanently
as part of the garden.

Deze 'Moeder met kinderen' is een beeld
door Willem G. van de Hulst dat hier blijvend staat
als deel van de tuin.
 
 

I especially loved the heartshaped details on the shutters of the
otherwise quite severe and fortified looking building.
It doesn't have the cuteness and openessof the houses inside the town.
This building is right on the edge of town, so maybe that's
why it looks rather closed and fortified, or maybe it's just
because it was a convent originally.

Ik vond de hartvormige details aan de luiken van het gebouw
dat er anders nogal streng en als een versterkte vesting uitziet, prachtig.
Het gebouw heeft niet de schattigheid en openheid van de huizen in de stad.
Dit gebouw staat aan de rand van de stad, misshien daarom dat het er
eerder gesloten en als een versterking uitziet, of misschien is het gewoon
omdat het oorspronkelijk een klooster was.

 
 
But this little corner in the garden makes it look much more human again.
Did you notice the hidden symmetrie in pots and plants?

Al doet dit kleine hoekje in de tuin het geheel er weer veel menselijker uitzien.
Merk je de verborgen symmetrie in potten en planten?

 
Back in town....

Terug in de stad....
 
 
I notice a flower shop that has tulips.
Tulips in November....

merk ik bij een bloemenwinkel tulpen op.
Tulpen in november....
 
 
This must be Holland.

Dit moet wel Nederland zijn. 
The end of our short vacation
and the last post of this Veluwe series.
Hope it could charm you.

Meteen het einde van onze korte vakantie
en de laatste post van deze Veluwe reeks.
Ik hoop dat het jullie kon bekoren.

Marian


 
 

donderdag 29 november 2012

Nightly baking

 
 
 
What does a person like myself do when she just can't get any more sleep?
She gets up! I have come to the conclusion many years ago that it's no use
to just stay in bed and try to get some sleep. I'm even more tired getting up
in the morning then than when I just get up immediately and do something.
Only thing is, I can't just start to do just anything, it has to be something
I can do that won't wake up the rest of the family still peacefully asleep.
Do some blogreading is wonderful then, or do some baking that doesn't
involve using any noisy kitchen appliances. Baking muffins is just ideal then.
So that's what I did just now.
 
Wat doet iemand als mezelf wanneer ze echt niet meer kan slapen?
Ze staat gewoon op! Ik weet intussen al lang dat het geen zin heeft dan te blijven
liggen woelen. Dan sta ik meer moe op dan wanneer ik onmiddellijk opsta
en wat doe. Uiteraard kan ik niet zomaar vanalles beginnen doen. Het moet
iets zijn waardoor de andere leden van het gezin, die nog volop in
dromenland zijn, niet wakker worden. Wat bloglezen is dan mogelijk,
of bakken, maar dan zonder gebruik te maken van lawaaierige keukenmachines.
Muffins bakken is dan ook ideaal want daarvoor heb je alleen de ingrediënten
en een lepel om alles te mengen nodig. En dat is wat ik dit keer deed.
 
 
 
As you can see I only use the front two rows of the muffin tin.
That's because my oven always bakes everything on the back too much
and also with muffins the back ones looked as if they were being blowed away.
They just never looked a good as the others and got baked too much as well.
That's why I now only use the front two rows. Takes some more time
before everything gets baked but I think it's worth it.

Zoals je ziet gebruik ik alleen de voorste rijen van de muffin vorm.
Dat is omdat mijn oven de achterste muffins altijd teveel bakt
en ook omdat die muffins eruit zien alsof ze weggeblazen werden.
Ze zagen er nooit zo uit als de muffins die meer vooraan in de oven gebakt werden.
En daarom gebruik ik nu altijd enkel de twee voorste rijen in de muffin vorm
zodat alle muffins er goed uitzien en ze allemaal perfect gebakken zijn.
Het neemt wel wat meer tijd in beslag voor alles gebakken is
maar dat heb ik ervoor over.
 
 
 
I found the recipes on the wonderful site 'Joy of baking'.
I had to halve the banana muffin recipe though
since I didn't have enough ripe bananas on hand.
I love those recipes because they are good recipes, a lot of
them have a video showing exactly how to do it, and most important of all,
there's not only 'cups' and 'ounces' and 'Kelvin' but also 'grams' and 'Celsius'.
Come to think of that, yesterday afternoon I made a new batch of chocolate
chip cookie batter to rest in the fridge for a day or two. Found that recipe here.
I baked them a few weeks ago for the first time and they were
the best chocolate chip cookies I ever baked. Only thing is you have to
make the batter a few days in advance. But that's really worth it. That recipe
however needs a lot of converting. Sticks and cups into grams, and Kelvin
into Celsius. Good thing to have internet then but it's always easier to
be able to just use a recipe without having to convert every measurement first.
I'll have to write my own converted chocolate chip recipe so I don't have to
convert everything every single time I want to bake these.
 
Ik vond de recepten op de site 'Joy of baking'.
Van het bananenmuffinsrecept halveerde ik alles
want ik had niet genoeg rijpe bananen voor heel het recept.
Ik vind deze recepten fantastisch, niet alleen omdat ze goed zijn
en er vele een begeleidende video hebben, maar vooral
omdat er naast 'cups' en 'ounces' en 'Kelvin'
ook 'gram' en 'Celsius' gebruikt wordt.
Dat doet me denken aan het chocolate chip cookie deeg
dat ik gisteren maakte en dat nu rust in de koelkast.
Het recept daarvoor vond ik een tijdje geleden hier.
Ik bakte de koeken enkele weken geleden voor het eerst en
het waren de allerbeste chocolate chip koekjes die ik ooit maakte.
Het enige is dat je bij dit recept wél eerst alles moet omzetten
van sticks naar gram, van cups naar gram, van Kelvin naar Celsius.
Gelukkig dat er dan internet is maar het is altijd eenvoudiger
om een recept gewoon te kunnen volgen zonder eerst alles te moeten
omzetten. Omdat dit een heel goed recept is moet ik het maar eens
neerschrijven met alles aangepast zodat ik niet elke keer als
ik het deeg wil maken alles moet gaan omzetten.
O ja, nog een 'nadeel' is dat je dit deeg wel enkele dagen
van tevoren moet maken voor je kan gaan bakken maar
dat is het zeker waard.
 
 
You're probably wondering by now how my waist line looks like ;-)
Well, I'm not the thinnest person on earth but I can assure you
I just love baking and I really don't eat it all. It's mostly
our hungry teenagers who eat it all. Which I love of course.
 
Misschien stellen jullie je intussen vragen bij mijn taille-omtrek ;-)
Wel, ik ben niet de slankste persoon op aarde maar ik kan je wel
verzekeren dat ik gewoon heel graag vanalles bak maar het
daarom niet persé ook moet eten.
Vooral onze hongerige tieners doen zich tegoed aan alle baksels.
En dat vind ik goed zo.
 
 
Bye,
Marian
 
Groetjes,
Marian
 
 
 nov 30th:  I must have been not so very awake as I thought that night;-)
It's not Kelvin to Celsius but Fahrenheit to Celsius of course.
Thought of that when starting to bake the chocchip cookies
and having to convert the 350 degrees into Celsius.
That makes 176,6666666666... °C by the way....

30 november:  Ik moet toch nog niet helemaal wakker geweest zijn die nacht;-)
Het is niet Kelvin naar Celsius maar Fahrenheit naar Celsius natuurlijk.
Moest ik aan denken toen ik vandaag de chocchip cookies begon te bakken
en de 350 graden omgezet moesten worden naar Celsius.
Dat geeft trouwens 176,6666666666666... °C....

 
 

dinsdag 27 november 2012

The last weekend of november

 
Would you believe last weekend was the last weekend
of november allready? Times flies by so fast.
It seemed as if the trees had an agreement
to let go of their last leaves that weekend.
I managed to capture some of the last leaves
before they fell. Now, all the trees show us
are their beautiful branches with promises
for spring already noticeable.
 
Ongelooflijk dat vorig weekend alweer
het laatste weekend van november was.
Het leek wel alsof de bomen een onderlinge overeenkomst
gesloten hadden om vorig weekend al hun laatste bladeren
los te laten. Ik slaagde erin nog wat van die laatste bladeren
op foto te zetten voor ze vielen.
Nu tonen de bomen ons alleen nog hun kale takken
met beloftes voor de volgende lente al aanwezig.
 
 
I think the 'circles', a decoration I bought
at 'Pand 49' in Putten while we were at the Veluwe,
would look lovely on some of those bare branches.
Think I'll cut some branches to take inside
and hang these 'Jurianne Matter' circles on.
 
Ik denk dat de 'cirkels', decoratie die ik in
'Pand 49' in Putten kocht toen we op de Veluwe waren,
mooi zouden uitkomen, bengelend aan deze kale takken.
Denk dat ik enkele takken zal afknippen en naar binnen
brengen om deze 'Jurianne Matter' cirkels aan te hangen.
 
 
Last weekend was one to be spent indoors.
One to do some crochet and some baking maybe.
At least that's what I did, apart from the usual household duties.
Daughter had set her mind on a specific hat for some time
but she just couldn't find one like it in shops around
so I went exploring the internet
to see if I could find a pattern;
I found the blog  'All about Amy'
with a beautiful slouchy beanie and links
to how to crochet it. It was exactly
what daughter had in mind.
I finished the hat in one weekend.
This was really easy and fast crocheting.
And a happy daughter as a result.
She's over the moon with her new hat
and no more freezing cold ears when
biking to school.
 
Vorig weekend was er één om binnen door te brengen.
Zo'n weekend om wat te haken en te bakken bijvoorbeeld.
Dat is in elk geval wat ik deed naast de gewone huishoudelijke rompslomp.
Dochter had al een tijdje een muts in haar gedachten
die ze in de winkels hier in de buurt maar niet vond.
Daarom ging ik op zoektocht op het internet
om te zien of ik geen patroon vond van de muts die ze wou.
Bij 'All about Amy' vond ik uiteindelijk een muts die voldeed aan de wensen.
Zo'n 'slouchy beanie' was helemaal wat ze in gedachten had.
Op de blog vind je de links naar het patroon.
De uitleg is wel in het Engels
maar als je dat graag naar het Nederlands vertaald zou zien,
laat dat dan gewoon even weten.
Het is eenvoudig om haken en het haken
schiet goed op. Eén weekend en de muts was af.
Dochter helemaal blij ermee
en vanaf nu geen koude oren meer
tijdens het naar school fietsen.
 
 
I even found time to bake an
American Apple Pie on sunday.
First time I baked it. It's always
fun to try something new.
 
Ik had zelfs tijd over om
een 'American Apple pie' te bakken.
De eerste keer dat ik die bakte.
Altijd leuk om wat nieuws uit te proberen.
 
 
Dough:
400g all purpose flour
50g white sugar
225g butter
one egg
one eggyolk.
Mix all this until you become
a beautiful dough.
Put the dough in the refrigerator
to rest for about an hour.
Meanwhile peel about one kg of apples
and slice them.
 
Deeg:
400g bloem
50g witte suiker
225g boter
1ei
1eidooier.
Mix alles tot je een mooi deeg bekomt.
Leg het deeg voor een uur te rusten in de koelkast.
Schil intussen ongeveer 1 kg appelen
en snij ze in schijfjes.
 
left: dough for the fridge,
right: apples to peel.

links: deeg klaar voor in de koelkast,
rechts: appels om te schillen.
 
apples peeled and sliced.

Appelen geschild en in schijfjes gesneden.

Fold 75g white sugar, 1 tsp cinnamon and 100g walnuts
into the sliced apples.
 
Meng 75g witte suiker, 1tl kaneel en 100g walnoten
door de schijfjes appel.
 
 
Preheat oven to 180°C.
Grease a pieplate of 24cmø.
Once dough has cooled enough,
divide it into 1/3 and 2/3.
Roll out the 2/3 first and place
into the pie plate.
Make sure it's large enough to cover
the edges of the pie plate.
 
Verwarm de oven voor op 180°C.
Vet een bakvorm van 24cmø in.
Wanneer het deeg voldoende lang gerust heeft,
verdeel je het in 1/3 en 2/3.
Rol de 2/3 eerst uit en plaats het
in de bakvorm.
Zorg ervoor dat het uitgerolde deeg groot genoeg is
om ook de randen van de bakvorm te bekleden.
 
 
Add the apple-cinnamon-sugar-walnut mixture.
Roll out the 1/3 dough and cover the mixture with it.
Seal the edges by pressing both layers
of dough together with thumbs
and cut away excess dough if necessary.
Make some slits in the top.
Use the egg white to cover the top crust
and sprinkle some white sugar over it.
 
Voeg het appel-kaneel-suiker-noten mengsel toe.
Rol de resterende 1/3 van het deeg uit en bedek het mengsel ermee.
Zorg dat de randen mooi aangedrukt zijn en
verwijder eventueel overtollig deeg.
Maak wat inkepingen bovenaan.
Gebruik het eiwit om de taart mee te bestrijken
en strooi hierover een beetje witte suiker.
 
 
Bake for about 45-50 minutes.
 
Bak ongeveer 45-50 minuten.
 
 
Yum!
 
Smullen!
 
 
That was my weekend,
how did yours go?
Have a lovely week!
Marian
 
Dat was mijn weekend,
hoe was jouw weekend?
Fijne week!
Marian
 


zaterdag 24 november 2012

Autumn walk on Ypres Ramparts

 
Last sunday, the weather was ideal
for a walk on Ypres Ramparts.
 
Vorige zondag was het ideaal weer voor een
wandeling op de Ieperse vestingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beautiful autumn colours still to enjoy,
although many trees have lost their leaves by now.
A gorgeous blue sky.
And long shadows.
 
Mooie herfstkleuren om nog van te genieten,
hoewel heel veel bomen al hun bladeren verloren hebben intussen.
Een prachtige blauwe lucht.
En lange schaduwen.
 
 
 
This is a sculpture showing Reynard the fox
and Tibert the cat meeting eachother.
From the Medieval Tale of Reynard.
The sculpture is like a magnet to children who
love to play in and around it.
 
Deze sculptuur toont Reinaert de vos
an Tibaert de kater die elkaar ontmoeten.
Van het Middeleeuwse verhaal van Reinaert de vos.
Dit is als een magneet voor kinderen
die heel graag in en rond de sculptuur spelen.
 
 
Menin Gate seen from the Ramparts.
 
De Menenpoort, gezien vanop de vestingen.
 
 
The 'India in Flanders Fields' monument near Menin Gate.
 
Het 'India in Flanders Fields' monument vlakbij de Menenpoort.
 
 
Close-up of the miniature version of the Menin Gate,
beautiful to look at but especially put there
for blind people to touch it and get an idea
of what Menin Gate looks like.
The information board next to it is not only
in the usual four languages but also in braille.
On Ypres Market square there's a similar maquette
of the Cloth Hall there.
 
Close-up van de miniatuur versie van de Menenpoort,
mooi om zien maar speciaal bedoeld
voor blinden om te kunnen voelen
hoe de Menenpoort eruit ziet.
Het infobord erbij is niet alleen
in de gebruikelijke 4 talen maar ook in braille.
Op de Grote Markt van Ieper staat trouwens
een gelijkaardige maquette van de lakenhallen daar.
 
 
Standing on the Ramparts near Menin Gate,
you have this view of the city of Ypres.
The right tower is from St Martin's Cathedral;
the left one from the Cloth Hall.
 
Terwijl je op de Vestingen bij de Menenpoort staat,
heb je dit zicht op de stad Ieper.
De rechtse toren is van de Sint-Maartenskathedraal,
de linkse van de Lakenhallen.
 
 
One of the walls with numerous names.
 
Eén van de muren met ontelbaar veel namen. 
 
 
 
 
Descending the steps from the Ramparts leading under Menin Gate.
 
Van de Vestingen de trappen af tot onder de Menenpoort.
 
 
  
 
Continuing our way through Ypres.
where the first Christmas decorations
have already been put up in the streets.
 
We vervolgen onze weg door Ieper
waar in de straten al
de eerste Kerstdecoratie is aangebracht.
 
 
Saint Martin's Cathedral.
 
De Sint-Maartenskathedraal.
 
 
 
 
Details of the side entrance of the cathedral
I never noticed before.
 
Details van de zijingang van de kathedraal
die ik voor het eerst opmerkte.
 
 
 
 
Lovely weekend everyone,
Marian
 
Mooi weekend iedereen,
Marian