donderdag 13 augustus 2015

Arras under a grey sky on a late july afternoon

When we left Louvre-Lens (see my previous post), although the sky was looking very threatening still, the rain had stopped and we decided to drive on to Arras (our original plan) and walk its streets afterall.

Toen we Louvre-Lens verlieten (zie vorige post) zag de lucht er nog wel dreigend uit maar de regen was over en daarom beslisten we toch door te rijden naar Arras (ons oorspronkelijk plan) om er een korte wandeling te maken.

Grand'Place, Arras

Place des Héros, Arras

It was the first time I was in Arras and I have to say I was truly amazed by the many, many typical Flemish houses on the two major squares of Arras, which are Grand'Place and Place des Héros, also called petite place.  I knew Arras is famous for those houses but honestly, I really didn't expect to see so many of these typical houses lined up next to eachother, leaning against eachother, all around both squares. Even in Flanders, you can't find that many of these typical houses together. Arras is not a part of French Flanders by the way. Arras is part of Artois, once a county and historic province of the kingdom of France. Arras was once called Atrecht, which is the Dutch name for Arras. Arras is one of the main cities in Artois. O, and you have to pronounce the final 's' in Arras, unlike most French words ending on 's' ;) 

Het was voor het eerst dat we in Arras waren en ik moet zeggen dat ik best onder de indruk was van de vele huizen met typisch Vlaamse gevels op de twee belangrijkste pleinen van Arras, Grand'Place en Place des Héros, ook petite place genoemd. Ik wist wel dat Arras bekend stond om de typische huizen maar zoveel had ik er echt niet verwacht, netjes naast elkaar, leunend tegen elkaar, rondom de pleinen. In Vlaanderen zelf staan nergens zoveel huizen met de typische Vlaamse gevels samen. Arras ligt trouwens niet in Frans Vlaanderen maar in Artois, vroeger Artesië, ooit een hertogdom en een historische provincie van het koninkrijk Frankrijk. Arras heette vroeger Atrecht. Het is één van de belangrijkste steden in Artois. O en in tegenstelling tot de meeste Franse woorden die op 's' eindigen moet je in Arras de eind 's' wel uitspreken ;)


Despite the threatening sky, there were palmtrees and a beach on the Grand' Place which was transformed into the local beach for the summer with children playing in the sand on swings and other fun outdoor playsets. That didn't make it easy to get the rows of houses on photo as I wanted it but it did give the town square a summer and holiday look even if the weather was dark and grey.

Ondanks de dreigende hemel, waren palmbomen en een strand te zien op het Grand'Place dat voor de zomer omgetoverd was in een plaatselijk strand. Heel leuk voor de kinderen die er op allerhande kleine en grotere speeltuigen hun energie kwijt konden. Het maakte het natuurlijk niet eenvoudig om de rijen huizen op foto te zetten maar het gaf het plein wel een zomerse vakantiesfeer, zelfs op een grijze dag.Arras has PhilipII(of Spain) to thank for its town squares with the typical look and the many typical houses with stone pilarred arcades. In the sixteenth century PhilipII forbid building wooden houses in the town of Arras and also there could not be any overhang over the streets. These were safety measures but he also wanted to embellish the town and also have as many houses as possible right around the market places to be able to have as many traders as possible right on the market place who, with the arcades, had a perfect place to display their goods as well. The result of these strict regulations was an architectural ensemble of 155 houses in Flemish Baroque style which is unique in Europe. 

Arras heeft zijn typische uitzicht van huizen en arcades met stenen zuilen te danken aan FilipsII(van Spanje). In de zestiende eeuw verbood FilipsII het bouwen van houten huizen in Arras en mochten de huizen ook niet meer boven de straat uitsteken. Dit waren veiligheidsmaatregelen maar terzelfdertijd wou hij de stad verfraaiien en zoveel mogelijk huizen direct rond de marktpleinen hebben zodat de handelaars er zich konden vestigen en ze dankzij de voorziene arcades ook een perfect beschutte plek hadden om hun goederen tentoon te preiden. Het resultaat van deze stricte regels is een architecturaal ensemble van 155 huizen in Vlaamse barokstijl dat uniek is in Europa.  


Visiting Arras and learning more about its history, I was amazed at how similar that history is to the history of Ypres. Both Ypres and Arras were a center of wool and cloth industry and trading in the middle ages. Arras became particularly well known for its production of fine tapestries. So much so even that in English and Italian the word Arras (Arrazi in Italian) was used to refer to tapestries in general.

Door dit bezoek aan Arras en door zo meer over zijn geschiedenis te weten te komen, viel het me op hoe gelijkend de geschiedenis van Arras is met die van Ieper. De steden waren beide centra van lakenindustrie en -handel in de middeleeuwen. Arras werd bovendien heel bekend voor zijn verfijnde wandtapijten. In zowel Engeland als in Italië werd de naam 'Arras'(Arrazi in het Italiaans) zelfs synoniem voor 'wandtapijt'.


Another thing Arras and Ypres have in common is that they were both almost completely destroyed during the first world war. There has even been the same discussion about rebuilding the city or leaving it in ruins as a constant reminder. Eventually, same as in Ypres, the decision was made to rebuild the historic buildings as they were before the war, using photographs and archive documents to do so. In Arras, Pierre Paquet, the chief architect responsible for France's national monuments, was given that huge task, in Ypres, Jules Coomans, the city architect who had also been responsible for the restoration of historic buildings in Ypres before the war, was given the task. In both cities the rebuilding was finished in the 1930's. If you want to, you can see and read more about Ypres in this post I made a few years ago.

Wat Arras en Ieper ook gemeen hebben is dat ze beide verwoest achterbleven na de eerste wereldoorlog. Er was zelfs dezelfde discussie of de stad heropgebouwd moest worden of in puin moest blijven als een constante herinnering. Uiteindelijk werd ook in Arras, net als in Ieper, ervoor gekozen om de historische gebouwen her op te bouwen zoals ze er voor de oorlog uitzagen, gebruik makend van foto's en archieven. In Arras kreeg Pierre Paquet, de hoofdarchitect verantwoordelijk voor de nationale monumenten in Frankrijk, deze immense opdracht; in Ieper was dat Jules Coomans, de stadsarchitect die voor de oorlog al verantwoordelijk was voor het restaureren van de historische gebouwen in Ieper. Wie dat wil kan hier meer van zien en lezen in deze post over Ieper die ik enkele jaren geleden maakte.


In the streets leading away from the town squares in Arras, the houses weren't rebuilt in medieval style and there are some beautiful examples of art deco to be found there. We didn't really walk very far from the center squares and other main historical buildings but still I noticed a bit of art deco here and there and houses that drew my attention like the one in the picture above. 

In de straten weg van de twee centrale pleinen in Arras, werden de huizen niet naar middeleeuws model heropgebouwd en zijn daardoor mooie voorbeelden van art deco terug te vinden.Wij wandelden niet echt ver weg van het historisch centrum op dit kort bezoek maar toch viel me hier en daar wat art deco op en sommige huizen trokken mijn aandacht zoals dat op de foto hierboven bijvoorbeeld.


Love the shutters, the large windows, the elegant balcony and the colours used.

Ik hou van de prachtige luiken, de grote ramen, het elegant balkon en de mooie kleuren.


Typical art deco decorations.

Typische art deco decoraties.


A bit of colour for this bakery on the corner of a street. The building really stands out from the rest of the buildings. Apparently the blue ceramic pieces in this building were made by two famous Parisian ceramists, Alphonse Gentil and François-Eugène Bourdet.

Wat kleur voor deze bakkerij op de hoek van een straat. Het gebouw valt echt op naast de rest van de gebouwen. Blijkbaar werden de blauwe stukken in keramiek in dit gebouw gemaakt door de bekende Parijse keramisten Alphonse Gentil en François-Eugène Bourdet.


Really loved the detail above the windows in this building. Pity about the dried up flowers on the window sill though.

Het detail boven de ramen van dit huis vond ik heel mooi. Wel jammer van de verdroogde bloemen op de vensterbank.


Hope you enjoyed this post with a first view of Arras. 
But even though we didn't have time to see all of Arras, I still have more to show you.
To be continued!

Hopelijk genoten jullie mee van ons kort bezoek aan Arras.
Maar ook al hadden we niet de tijd om alles wat Arras te bieden heeft te zien,
toch heb ik nog meer om jullie te tonen.
Wordt vervolgd!


Marian


vrijdag 7 augustus 2015

Louvre-Lens

My lastest posts have all been about flowers and gardens
so I thought it was time for something else for a change.
Hope you don't mind and enjoy it nevertheless.
On one of our days off, in july, we decided to visit Arras in the north of France.
As we left, the sky was grey and it was cold but at least it didn't rain.
But then, once across the border, the raindrops started to fall and by the time we reached Rijsel(Lille),
the rain was coming down really hard. 
Luckily we had a rain program in mind all along and that came in handy. 
Our rainprogram was visiting the museum Louvre-Lens. 
Have you ever been there?

Mijn laatste posts gingen allemaal over bloemen en tuinen
dus vond ik dat het tijd was voor eens wat anders.
Hopelijk vind je dat niet erg en kan je ervan kan genieten.
Op één van onze vakantie-thuis-dagen in juli besloten we Arras in het noorden van Frankrijk te bezoeken.
Toen we vertrokken was de lucht wel grijs en een warme dag was het niet maar het regende tenminste niet.
Maar dan, eens over de grens, begon het eerst te druppelen en hoe meer we Rijsel naderden, hoe harder het begon te regenen.
Gelukkig hadden we een regenprogramma ingecalculeerd dat nu handig van pas kwam.
Ons regenprogramma was: een museumbezoek aan Louvre-Lens.
Ben jij daar ooit geweest?


Lens is a town in the north of France.
The museum is a very new, spacious and modern building in the middle of a park that was once a mining site in Lens. 
The park still shows the traces of the mining history of the site. 
Because of the weather we didn't walk in the park though.

Lens is een stad in het noorden van Frankrijk.
Het museum is een heel nieuw, ruim en modern complex omringd door een park dat ooit deel was van een mijnsite in Lens.
Het mijnverleden van de plaats is helemaal bewaard gebleven in het park.
Door het weer hebben we echter niet in het park gewandeld.


 The museum consists of different areas with different expositions you can visit. You choose what you want to see. The first thing we really wanted to see was the exhibition of masterpieces from the Louvre in the grand gallery. We also wanted to see the exhibition of art that has the 'Metamorphoses' of Ovid as a theme. That took place in the Pavillion de verre (glass pavillion). A very interesting exhibition but I didn't take any pictures there because it was too dark in the different separate compartments the art was presented in. If you'd like to visit this exhibition it's still there until march 21st 2016.

Het museum bestaat uit verschillende delen met elk verschillende tentoonstellingen. Je kiest zelf wat je wilt bezoeken. Wat we zeker wilden bezoeken was de tentoonstelling van meesterwerken uit het Louvre in de grote galerij. Daarnaast was er ook de tentoonstelling van kunst die geïnspireerd is op 'De Metamorfosen' van Ovidius die we niet wilden missen. Deze vond plaats in het glazen paviljoen. De kunstwerken daar waren echter gegroepeerd in afzonderlijke ruimtes en daar was het te donker om foto's te nemen. Wel echt de moeite waard! Wil je deze tentoonstelling nog zien dan heb je daar nog tot 21 maart 2016 de tijd voor.


In the grand gallery however, which is spacious and full of light, I did take some photos to share here. The idea behind this exhibition is to present the art in a different way than is the case at the Louvre in Paris and most other museums. The art is presented in pure chronological order, with all different civilizations and different art techniques (pottery, paintings, woodwork,...) represented. Hence the name 'La Galerie du Temps' (the Gallery of Time). The art is not divided into different rooms but is gathered in one large gallery. There are three major periods that are represented, which are antiquity, the middle ages and the modern period until the middle of the nineteenth century. Unlike other museums, the Louvre-Lens museum doesn't have its own collection of art. All exhibitions are temporary, even the art in the grand gallery is only semi-permanent. Most of the art stays there for five years and every year approximately one fifth of the pieces of art are interchanged with other masterpieces of the Louvre in Paris. That makes it a museum worth to visit every year since there will always be new pieces to discover.

De grote galerij is heel ruim en licht en daar nam ik enkele foto's die ik hier graag deel.
Het idee achter deze  tentoonstelling is de kunst op een andere manier voorstellen dan in het Louvre en in de meeste andere musea het geval is. De kunst hier is in puur chronologische volgorde voorgesteld, met alle beschavingen en verschillende kunsttechnieken (schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, weven...) samen. Vandaar ook de naam 'La Galerie du Temps' (De Galerij van de Tijd). Er is ook geen opdeling in verschillende kamers, de kunst is in één grote ruimte verzameld. Er zijn drie grote periodes vertegenwoordigd namelijk de oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijd tot het midden van de negentiende eeuw.
In tegenstelling tot andere musea heeft het museum Louvre-Lens geen eigen collectie. Alle tentoonstellingen zijn tijdelijk en veranderen in de loop van de tijd, zo ook de kunstwerken in de grote galerij. De tentoonstelling daar is semi-permanent. De meeste kunstwerken blijven er vijf jaar maar elk jaar wordt ongeveer een vijfde van de kunstwerken vervangen door andere meesterwerken uit het Louvre. Dat maakt het museum interessant om elk jaar opnieuw te bezoeken want er is altijd wel wat nieuws te ontdekken. Ook interessant om op te merken is dat alle uitleg heel duidelijk in zowel het Frans, het Engels als in het Nederlands is uitgeschreven bij de werken. Dat is toch altijd net wat handiger lezen en makkelijker te begrijpen.


Here are just a few of the many masterpieces from the Louvre that are exhibited in the Galerie du Temps at the moment.

Hier slechts enkele van de vele meesterwerken van het Louvre die momenteel in de Galerie du Temps te bewonderen zijn. 

A whole army of servants from an Ancient Egyptian tomb.
Tiny figures but each so exquisite.

Een heel leger aan dienaars van een Egyptisch graf uit de Oudheid.
Deze figuurtjes zijn klein maar stuk voor stuk zo verfijnd en mooi. 


Etruskan pottery.

Etruskische vaas.

Loved the many pottery from different times and civilizations that was presented in the galerie.

Ik vond de vele schalen en potten uit verschillende tijdperken en beschavingen heel mooi om zien.

I was also totally captivated by this carved stone window screen,
used in islamitic architecture to have privacy inside the house and still have circulation of air.
It's called a 'jali'. So ingenious and pretty.

Ik was ook helemaal gefascineerd door dit opengewerkt stenen raamscherm,
gebruikt in de islamitische architectuur om nieuwsgierige blikken van buitenaf te weren
en toch lucht te laten circuleren. Het heet een 'jali'.
Zo ingenieus en mooi.
  

Sculpture of a young still underaged Louis XIV (by Gilles Guérin).
You could see it already on the right edge in the first picture of this post.
You can see there that it's not a huge statue but very refined.
It symbolises how 'La Fronde' was crushed by the king.
La fronde is how the revolts of the parlements and the nobility against
the royal authority were mockingly called.

Beeld van een jonge nog minderjarige Lodewijk XIV (door Gilles Guérin).
Helemaal rechts op de eerste foto van deze post kon je het beeld ook al zien.
Daar zie je dat het geen enorm groot beeld is maar wel heel verfijnd.
Het symboliseert hoe 'La Fronde' door de koning verpletterd werd.
La fronde is hoe de opstanden van het parlement en de adel tegen
het koninklijk gezag spottend genoemd werden.


Clearly a Rubens. It's a huge painting.
"Ixion, King of the Lapiths, Deceived by Juno."
Jupiter tricks Ixion by creating an image of his wife Juno out of smoke.

Duidelijk een Rubens. Het is een enorm schilderij.
"Ixion, koning van de Lapithen, bedrogen door Juno, die hij wilde verleiden."
Jupiter misleidt Ixion door een wolk te maken met de gedaante van zijn vrouw Juno.

 

It is striking to see the art displayed in this way.
 You see art from the same period but from different civilizations next to eachother.
In the above pictures on the left is Ferdinand Philippe, duke of Orléans (painting by Ingres), 
on the right Fat'h Ali Shah, ruler of the Qajan dynasty (Iran),
both paintings from the same period in time.

Het is wel bijzonder om de kunst op deze wijze gepresenteerd te zien.
Kunst van dezelfde periode maar van andere beschavingen worden naast elkaar getoond.
In de foto's hierboven heb je links Ferdinand Filips, hertog van Orléans (schilderij van Ingres), 
rechts de Sjah Fat'h Ali, vorst uit de Kadjaren dynastie (Iran),
allebei schilderijen uit dezelfde tijdsperiode.

Different kinds of art next to eachother. 
Statue and painting of Ferdinand Philippe, duke of Orléans.

Verschillende soorten kunst naast elkaar.
Beeld en schilderij van Ferdinand Filips, hertog van Orléans.


The museum Louvre-Lens makes you look at art in a different way
which makes you contemplate about art without you even noticing it.
Somehow it makes art more accessible presenting it this way.
The painting in the above picture is called 'melancholy'(by Domenico Fetti).
The statue is a tomb monument.

Het museum Louvre-Lens laat je anders naar kunst kijken
en doet je nadenken over kunst zonder dat je het zelf doorhebt.
Op de een of andere manier maakt het kunst makkelijker toegankelijk
door ze op deze manier ten toon te stellen.
Het schilderij op bovenstaande foto heet 'Melancholie'(van Domenico Fetti).
Het beeld is een grafmonument.Do you love to visit museums? Could you spend a whole day there? 
Is art something you're interested in?

Hou jij ervan een museum te bezoeken? Kan je er een hele dag spenderen?
Is kunst iets wat je interesseert?

Have a great day,

Fijne dag,Marianmaandag 3 augustus 2015

Flowers in the sun on sunday

In the last post I showed you flowers in the rain in july, now it's only fair that I show you flowers in the sun because that's how
august started off, with some beautiful sunny days. I took all these pictures yesterday afternoon.

In de laatste post toonde ik jullie bloemen in de regen in juli. Nu is het tijd voor bloemen in de zon
want dat is hoe augustus begon, met een paar mooie zonnige dagen. 
Deze foto's nam ik gisteren namiddag.
Stealing the show on our terrace are the white Echinacea, looking so much more vibrant in the sun.

De witte Echinacea bloemen stelen momenteel de show op het terras.

 
Tried to photograph them from a different angle so I got the blue sky into the picture as well.
I love a blue sky!

Hier gefotografeerd vanuit een andere hoek zodat ik ook de mooie blauwe lucht
van gisteren mee op de foto kreeg. Wat hou ik toch van een blauwe lucht!

Did the same again with this second Dahlia flower of this summer.
Love these smaller pomponlike Dahlia flowers, ideal for containers.

Hetzelfde deed ik met deze Dahlia bloem, de tweede van deze zomer.
Ik hou wel van de kleinere pompondahlia's, ideaal voor in pot.

 More pink from the rose 'Bailando'.

Meer roze van de roos 'Bailando'.

 But as I said you can't go past these at the moment.
They want all the attention and they deserve it don't you think?

Maar zoals gezegd kan je niet voorbij aan deze bloemen voor het ogenblik.
Ze eisen de aandacht op en die verdienen ze ook, vind je niet?

 
Remember this first Dahlia flower in the rain?
This is the exact same flower in the sun this time
and still the only flower on this particular dahlia plant.

Herinner je je deze eerste Dahlia bloem in de regen van vorige post?
Dit is dezelfde bloem maar in de zon dit keer
en nog altijd de eerste bloem aan deze plant.

The finale of this post just had to be a white Echinacea flower,
bathing in the sunlight.

De laatste foto moest dit keer gewoon een witte Echinacea bloem zijn,
badend in het zonlicht.
Have a great new week everyone!

Fijne nieuwe week iedereen!


Marian
vrijdag 31 juli 2015

Flowers in the rain

This past month of july, although it started off with some heatwave days, has been mostly about rain, wind and weather that had more to do with Autumn than Summer.
Probably why we had to wait until the very last days of july to have the first dahlia blooming. The dahlias will be a surprise this year, except for the ones I still have from last year, as I bought a mix of tubers again. Yesterday the first dahlia flower opened its petals ever so slowly. Large dark petals appeared and a little bit of white in the center, not a huge bloom, not a flower filled with petals but o so pretty I think. What do you think? Do you like dahlias? Do you ever let yourself be surprised and buy a mix of tubers? Do you like these kind of single dahlias or only the large filled blooms? I'd love to hear. 

Hoewel juli veelbelovend begon, met een paar hittegolf dagen, is het uiteindelijk toch een maand geworden die eerder aan herfst dan zomer deed denken met veel regen, wind en onweer.
Dat is wellicht ook waarom het zo lang wachten was op die eerste dahlia bloem. De dahlia's worden een verrassing dit jaar, behalve die die ik van vorig jaar overgehouden heb, want ik kocht weer eens een mix van knollen. Gisteren opende de eerste bloem haar bloemblaadjes, traag maar zeker. Uiteindelijk kwam een donkere enkele bloem tevoorschijn met wat wit in het midden. Ik vind ze heel mooi, wat denken jullie? Houden jullie van dahlia's? Durven jullie het aan gewoon een mix van knollen te kopen? Vind je deze enkele bloemen mooi of toch liever van die grote gevulde dahlia bloemen? Ik ben benieuwd. 


If there's one flower that adores this colder and wet weather then it's the Hydrangea. While they weren't looking all that great in their containers at the beginning of july, this weather certainly revived them.

Als er één bloem is die zich in dit kouder en nat weer helemaal in haar element voelt is het wel de Hortensia. Terwijl ze er in het begin van juli maar armzalig bij stonden in hun potten, heeft de koelte en het vele water ze helemaal doen heropleven. 


Roses aren't that fond of rain, they like their leaves and petals dry. The constant rain had its consequences for the roses. A lot of rosebuds just fell off. First time that happened and when I looked for answers I learned that wet conditions lead to this. But still the roses didn't give up and neither did I. I tried to capture the healthy looking blooms all covered in raindrops.

Rozen hebben het niet zo op regen begrepen. Die houden hun bladeren en bloemen liever droog. De constante regen had dan ook zijn gevolgen. Veel knoppen vielen gewoon af. De eerste keer dat zoiets gebeurde. Iedere dag een boel knoppen op de grond rond de potten. Toen ik ging opzoeken waar dit aan lag, kwam ik er al gauw achter dat de natte weersomstandigheden er de oorzaak van zijn. 
Maar de rozen gaven niet op en ik evenmin. Ik trotseerde de regen en probeerde de goed uitziende en in regendruppels gehulde bloemen vast te leggen.  


This is the first Acropolis rose flower trying to bloom but it still hasn't opened up completely by now.

Dit is de eerste bloem van de Acropolis roos die zal bloeien maar intussen is die nog altijd niet helemaal opengebloeid.


Here's Rhapsody in blue in the rain.
Love that colour!

Hier is Rhapsody in blue in de regen.
Prachtige kleur vind ik dit!From all the roses I have, this rose endures the rain the best. It's Leersum 700.

Van alle rozen in mijn pottentuin verdraagt deze roos Leersum 700 het beste de regen.

Also 'Leersum 700'

This rose lost most of its rosebuds and is probably
the least rain enduring rose in my collection of roses.
It is such a beauty though. The roses aren't that big
but the red is amazing. 
It's called 'Rotkäppchen', 
 'Little red riding hood' if you'd translate that in English.

Deze roos verloor de meeste van haar knoppen
en kan blijkbaar van alle rozen die er staan het minst goed tegen regen .
Maar zo'n mooi roosje. De bloemen zijn niet zo heel groot
maar die intens rode kleur is echt ongelooflijk.
Haar naam is 'Rotkäppchen', of 'Roodkapje' dus.

'Marie Curie' 

Another small rose, called 'Bailando'.

Nog een kleinere soort rozen, 'Bailando' genoemd.

'Bailando''Schneewittchen''Nostalgie'
I thought this was a sturdy rose but my experience is it doesn't take wet conditions
as well as other roses I have. Not the best rose for a container maybe.

'Nostalgie'
Ik dacht dat het een sterke roos was maar het is zeker niet de makkelijkste roos in mijn collectie.
Misschien is ze wel minder geschikt om in pot te staan.Whether in rain or sunshine, the colour of this rose stays amazing.
This is 'Munstead wood'.

Regen of zon, de kleur van deze roos blijft ongelooflijk.
Dit is 'Munstead wood'.Last but not least, a newcomer in my container rose garden,
this is 'Lavender ice'. First time it's blooming.

Dit is een nieuwkomer in mijn rozenpottentuin.
 'Lavender ice', bloeit voor het eerst.Also 'Lavender ice'.
It lost a lot of rosebuds as well so I'm really glad it is blooming afterall.

Ook 'Lavender ice'.
Deze roos verloor ook veel knoppen en ik ben dan ook heel blij met deze bloemen.

Other flowers don't mind the rain as much as they do the wind.
I had to provide support for my white Echinacea in a container.
I've had it for years and it's been
part of my header for more than a year now.
Somehow pink Echinacea are never a success.

Andere bloemen hebben dan weer meer last van de wind dan van de regen
zoals deze witte echinacea die ik van steun moest voorzien 
 in de pot waar hij in staat. Ik heb de plant al jaren en
het zijn al meer dan een jaar de bloemen van mijn header.
Op de een of andere manier is de roze variant nooit een succes.And look at these little crabapples, starting to show some colour.
First sign Autumn is on its way? Or is it here already?
This weekend should be beautiful weatherwise. 
Let's hope august brings us back summer.
I wish you all a lovely weekend!

En zie deze sierappeltjes eens. Ze beginnen al een kleurtje te krijgen.
Eerste teken dat de herfst in aantocht is? Of is die er al?
In elk geval belooft het mooi weer te worden dit weekend.
Hopelijk brengt augustus ons de zomer terug.
Fijn weekend iedereen! Marian