maandag 16 september 2013

A blue sky for half a day

 
 
 
After a week of wind and rain, yesterday morning was bright and a blue sky appeared.
That sky stayed with us until late in the afternoon when clouds and wind and rain took over again.
 
Na een week met veel wind en regen, waren de blauwe lucht en de zon gisteren een welkome afwisseling, ook al werd het naar het einde van de namiddag toe wel weer bewolkt en namen regen, wind en een grijze lucht het weer over.
 
  

 
 
 
The blue sky was enough for me to take the laundry outside to dry once more and use the new clothespins I bought last week for the very first time. Saw the clothespins at Lidl last week and just had to buy them. Imagine, clothespins shaped as flowers, tulips even, my favourite flowers. Hanging out the laundry will be so much more fun from now on ;) I did have to take all that laundry back in again sooner than expected though, due to the rain, and not everything was dry yet. It isn't really warm enough anymore for drying the laundry outside. And as I said before, there's wind and rain and a grey sky again now. But yesterday morning I also managed to photograph some of the last flowers that will bloom this year. I sowed these Asters in pots at the same time as the Zinnia's I showed you in previous posts. Those have had their best time and the Asters have taken over. They did suffer a bit from last weeks rain but still brighten up grey days.
 
Die zon en blauwe lucht waren voor mij genoeg om toch nog maar eens de was buiten te drogen te hangen. Kon ik ook meteen de nieuwe wasknijpers die ik vorige week bij Lidl vond eens uitproberen. Stel je voor, wasknijpers in de vorm van een bloem, tulpen dan nog wel, mijn favoriete bloemen! Die kon ik toch niet laten liggen. De was buiten hangen zal vanaf nu een stuk plezanter zijn ;) Die was moest ik dit keer vroeger dan voorzien ook weer binnenhalen en niet alles was droog, daarvoor is het gewoon niet warm genoeg meer nu. En zoals ik eerder zei, intussen zijn de wind en regen weer van de partij en hebben grijze wolken de plaats van de blauwe lucht ingenomen. Maar gisteren morgen lukte het me toch ook wat foto's te nemen van de Asters die nu bloeien. Ik zaaide die in pot op hetzelfde moment als de Zinnia's waar ik het in vorige posten al over had. Die zijn intussen over hun hoogtepunt heen en de Asters nemen het van hen over. Ze hadden wel te lijden van de vele regen van vorige week maar toch slagen ze erin om kleur te brengen in grijze dagen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marian
 
 
 

zondag 15 september 2013

Warm and bright

 
 
 Autumn really has arrived here now, no denying that, and with the arrival of that season I felt the need for bright and warm colours in the house. Those colours really are Autumn's colours as well aren't they? The leaves on trees turn bright yellow and red and brightly coloured fruits can be harvested. 
 
Met de herfst die nu echt wel in het land is, had ik behoefte aan wat meer kleur in huis, geen pastelkleuren maar levendige, warme kleuren. Dat zijn eigenlijk ook de kleuren van de herfst. Denk maar aan de bladeren van de bomen die rood en geel worden en kleurrijk fruit dat in de herfst geoogst wordt.
 
 
When I saw these lovely sunflowers in the grocery shop I just had to bring some home. And the little white flowers could come home as well, to make the bouquet complete.
 
Toen ik gisteren in de winkel deze zonnebloemen zag staan, moest ik er gewoon enkele mee naar huis brengen. En de kleine witte bloemetjes mochten ook mee om het boeket compleet te maken. 
 
 
 The red and white dotted jug added more colour and even the bright tablecloth wasn't too much I thought. How about you, do you let bright colours enter the room from time to time as well?
 
De rood met witte stippen kan bracht nog meer kleur en zelfs het kleurrijke tafelkleed was niet teveel van het goede, vond ik. Hebben jullie dat ook, dat er van tijd tot tijd wat meer kleur in huis mag zijn?
  
 
They bring some sun into the room.
 
Net kleine zonnetjes in de kamer.
 
 
 Have a lovely sunday everyone,
 
Fijne zondag iedereen,
 
 
 
Marian
 
 
 
 

vrijdag 13 september 2013

SCP: not at all finished yet

 
Zomer haakproject: Nog verre van af.
 
 
 
Looks more like a table runner sofar instead of a blanket....

Ziet er voorlopig nog meer als een tafelloper uit dan als een deken....
 
 
 

Such a difference in the weather this past week compared to the week before.We went from tropical to Autumn all over. I'd better get on with this summer crochet project to have a warm blanket ready for those cold winter nights I don't really want to think about quite yet.

Wat een verschil in het weer de voorbije week vergeleken met de week ervoor. We gingen echt van tropisch naar één en al herfst. Ik kan maar beter doorwerken aan dit zomer haakproject zodat de deken af is tegen de koude winteravonden waar ik nu eigenlijk nog niet aan wil denken.
 
 
 

Happy weekend,

Fijn weekend, 
Marian
 
 

maandag 9 september 2013

Funny surprises

Isn't it funny even in this era of digital photography photos can still surprise and show unexpected things or turn out a little different than expected.
 
Grappig hoe zelfs in dit tijdperk van digitale fotografie foto's nog altijd kunnen verrassen en soms net iets meer tonen of net iets anders uitdraaien dan we gedacht hadden.
 
 
 
Didn't see that spider under the flower when concentrating on taking a picture of this butterfly.
 
De spin onder de bloem had ik helemaal niet opgemerkt toen ik deze foto nam.
 
 
I knew a bee landed on the flower just as I pressed the button to take the picture but I had no idea the picture would turn out funny like this.
 
Ik wist wel dat er een bij op de bloem landde net toen ik afdrukte om de foto te nemen maar dat die er zo grappig op zou staan had ik niet verwacht.
 
 
 
Marian
 
 
 
 

zaterdag 7 september 2013

Butterflies and Zinnias


Vlinders en Zinnia's
 
 An explosion of colours.

Een explosie van kleuren.  
 


Happy weekend everyone!

Fijn weekend iedereen!Marian 

vrijdag 6 september 2013

A tropical day

I see Christmas cards and stacked wood turn up in blogposts so Autumn and Winter must be getting nearer but yesterday was like a midsummer day, gorgeous weather, I never knew temperatures like that in September. Last time was in 1962 I heard from our weatherforecaster.
 
Ik zie kerstkaarten en gestapeld hout opduiken in blogposts dus moeten herfst en winter wel op de loer liggen maar gisteren voelde echt als een hartje zomer dag, nooit maakte ik temperaturen mee als dit in september. De laatste keer was in 1962 wist de weerman te vertellen.
 
  
In the meantime the Anemones started blooming. I bought them last year and put them in a pot then with the idea to plant out them in the garden later but they're still in that same pot and started growing and blooming again which is wonderful. The photo above was taken yesterday morning
 
Intussen zijn de Herfstanemonen beginnen bloeien. Ik kocht die vorig jaar en zette ze in een pot met de bedoeling ze uiteindelijk uit te planten maar intussen staan ze nog steeds in diezelfde pot en zijn ze opnieuw beginnen groeien en bloeien. Heerlijk hé? De foto hierboven is van gisterenmorgen.

 
Yesterday evening I found the Anemones in a somewhat different state than they were in in the morning. The extreme heat had clearly been too much for them and they were burnt and wilted. I quickly gave them water and eventually removed the burnt flowers but not before I took some pictures. The plant is looking bare again now but there are still flowerbuds which will hopefully get the chance to bloom beautifully and won't have that extreme heat to endure .

 Gisterenavond trof ik de Anemonen net iets anders aan dan 's morgens.
De enorme hitte hadden ze niet echt goed verdragen en de bloemen hingen er maar treurig bij, verwelkt en verbrand. Vlug een ferme geut water gegeven en uiteindelijk de verbrande bloemen verwijderd maar niet voor ik ze toch nog even op foto zette. De plant ziet er nu weer kaler uit maar met nog wel knoppen die hopelijk mooi tot bloei komen en dan niet zo'n hitte te verduren zullen krijgen.
  

  
Marian


 

woensdag 4 september 2013

A beautiful September morning


Een mooie septembermorgen.
 

 
The sun is playing with the Echinacea flowers
which makes me grab for the camera.
 
De eerste zonnestralen spelen met de Echinacea bloemen
en dat doet me naar de camera grijpen.

 
 
 
The first ever and only Echinacea flowers that ever grew here
in, you might have guessed, a pot on the terrace ;) as so many
flowers here do. Funny story about these flowers. I sowed them
two summers ago. Didn't have any flowers that first year, just
some little leaves. Patiently waiting for flowers to appear the second year
(last summer), only more and larger leaves grew. But now, the third
summer, two flowers appeared and I'm so happy with them. They even
managed to surprise me as I expected pink flowers but they're white,
so beautiful!
 
De eerste en enige Echinacea bloemen ooit die hier groeien in, wat dacht je,
een pot op het terras, zoals met zoveel bloemen hier het geval is.
Bloemen met een hele geschiedenis trouwens. Ik zaaide ze zelf
twee zomers geleden. Geen bloemen dat jaar, enkel wat kleine blaadjes.
De tweede zomer(vorig jaar) werd geduldig naar bloemen uitgekeken
maar alleen meer en grotere blaadjes verschenen. Maar nu, het derde jaar,
verschenen twee bloemen en ik ben er supergelukkig mee. Ze slaagden er
zelfs in voor een verrassing te zorgen want ik verwachtte roze bloemen
maar ze zijn wit, zo mooi!
 


And this rose 'Wife of Bath' started blooming for a second time.
I wish you could not just see but also smell it, it spreads a wonderful fragrance.

En deze roos 'Wife of Bath' is aan een tweede bloeironde begonnen.
Ik wou dat je ze niet alleen zag maar ook kon ruiken, een heerlijke geur verspreidt ze.

 

This was the start of what eventually became a beautiful day.
Although Autumn is definitely in the air, there's no denying that,
today was a glorious and sunny day.
Let's hope there will be more days like that to enjoy.

Dit was de start van wat een heel mooie dag werd.
Ook al hangt de herfst echt in de lucht, dat zal niemand ontkennen,
vandaag was een prachtige, zonnige dag.
Laat ons hopen dat er meer dagen als dit komen om volop van te genieten.
Marian 

dinsdag 3 september 2013

Entangled

 
This drew my attention in our garden.
 
Dit trok mijn aandacht in onze tuin.
 
 
Probably not the best picture ever
but I thought it was such a beautiful image:
Two fragile flowers, sweeping in the wind,
entangled and supporting one another.
 
Wellicht niet de beste foto ooit
maar ik vond 't zo'n mooi beeld:
Twee fragiele bloemen, wiegend in de wind,
verstrengeld en een steun voor elkaar.
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 

maandag 2 september 2013

Acropolis

 
 
 
Despite the promising title this won't be a post about a last minute vacation to Greece, unfortunately not I might say as I'd really love to visit Greece and Athens and the Acropolis sometime. Acropolis is also the name of a rose though, the rose that drew my attention more than the other roses when I visited the rosegarden in Kortrijk a while ago. You could read and see more about the garden in previous posts here and here.

Ondanks de veelbelovende titel wordt dit geen post over een last minute vakantie naar Griekenland, jammergenoeg niet, want ik zou héél graag ooit  eens Griekenland en Athene en de Acropolis bezoeken. Maar Acropolis is ook de naam van een roos, de roos die in de rozentuin van Kortrijk die ik onlangs bezocht meer dan de andere rozen mijn aandacht trok. Meer over de rozentuin kon je hier en hier al lezen en zien.
 
 
 
A very special, nostalgic rose I thought, beautiful even when faded.

Een bijzondere roos, beetje nostalgisch vond ik, en zelfs uitgebloeid nog mooi.
 
 
 
Marian