zondag 23 februari 2014

Our garden a mirror lake/reflecting pool


I really shouldn't walk on/in the grass now but I do it anyway,
I want to check if anything more pops up above the muddy water
that is our garden now. First I wasn't going to show any pictures
of what our garden looks like right now because although it's
not a pretty view, we can't complain really if I compare it to
the flooded areas of Great Britain where whole houses are
under water, whole towns even. So devastating.
But then I noticed the reflections into the water,
reflections from shrubs and trees, as if our garden was a mirror.
I decided to try and capture that on camera, the garden, a mirror lake,
a reflecting pool.
 
Eigenlijk zou ik beter niet in de tuin wandelen momenteel
maar ik kan het niet laten. Dan wil ik toch weer even checken of
er hier of daar niet toch iets boven het modderige water uitsteekt.
Want dat is onze tuin momenteel, één grote plas.
Eerst zou ik daar geen foto's van laten zien want ook al is het
geen mooi zicht, als ik het vergelijk met de ondergelopen gebieden
in Groot-Brittannië, dan hebben we niet te klagen en ben ik blij
dat het de tuin maar is. Maar toen merkte ik de weerkaatsingen
van struiken en bomen op in het water alsof de tuin één grote spiegel
geworden was en dat wou ik toch eens proberen op foto te zetten.
  

 The sky was still grey when I took the pictures above.

De lucht was nog grijs toen ik de bovenstaande foto's nam.


But then the sky cleared and even some blue appeared.

Maar plots klaarde het wat op en verscheen er zelfs wat blauw.


Immediately totally different pictures of the reflections.

Onmiddellijk helemaal andere foto's van de weerkaatsingen.


Weird effect in this picture. I think there must have been some wind making
the water tremble just when I took the picture.

Vreemd effect op deze foto. Wellicht deed de wind het water
bewegen net op het moment dat ik de foto nam.

 
Couldn't resist capturing these on photo again ;)
 
Deze moest ik gewoon ook nog een keer op de foto zetten ;)


This is our Magnolia tree in its own little pool.
You wouldn't think it when looking at the grass but
it's flooded as well. Impossible to stand still
on one spot for a while without sinking into the mud.
I hope the Magnolia tree survives its long bath from this winter....

Dit is ons Magnoliaboompje in zijn eigen plas.
Je zou het niet denken als je naar het gras kijkt maar
ook dat staat helemaal onder water. Onmogelijk om op
één plek te blijven staan zonder dat je wegzakt in de modder.
Ik hoop dat de Magnolia zijn lange winterbad overleeft....


On the upside, the Helleborus I bought last year at the very end
of its bloom, and I decided to leave in the pot I bought it in,
is doing great and is blooming. The good thing with plants in a pot
is you can put them where you want them to be and so I moved
the Helleborus from its sheltered spot in the garden to a spot
where I can see and enjoy it from my kitchen window.
Makes doing the dishes a little more pleasant ;)
 
Van de positieve kant, de Helleborus die ik vorig jaar kocht
op het einde van zijn bloei en die ik besloot in de pot waarin
ik hem kocht te laten staan, bloeit momenteel.
Het leuke van planten in potten is dat je ze kan zetten
waar je wilt en dus verhuisde ik de Helleborus van zijn
beschutte plekje in de tuin naar een plekje waar ik hem
vanaf het keukenraam goed kan zien.
Maakt het afwassen wat aangenamer ;)

 

 And that one rose just keeps producing new flowerbuds.

En die ene roos blijft maar nieuwe knoppen produceren.

 
 
Happy new week to you all,
Marian
 
Fijne nieuwe week iedereen,
Marian
 
 
 
 

zaterdag 15 februari 2014

Garden Blogger's Bloom day februari: Snowdrops

It's been some months since I posted something for GBBD but today I noticed the Snowdrops starting to bloom in our garden, and decided to try and make some pictures. 'Try' because there was a lot of wind. But eventually I got some sharp pictures of the Snowdrops I'd love to share here with you.
 
Het is al enkele maanden geleden dat ik wat postte voor GBBD maar vandaag zag ik enkele Sneeuwklokjes in bloei in de tuin en besloot ik te proberen om wat foto's ervan te nemen. 'Proberen' want er stond een fikse wind. Uiteindelijk slaagde ik er toch in wat scherpe foto's te maken van de Sneeuwklokjes en die laat ik jullie hier graag zien.
 

 The flowers bear the traces of rain and mud but still I'm glad with that little bundle of white dots in the garden. Always the first sign Spring might be on its way....
 
De bloemen vertonen sporen van regen en modder maar toch ben ik blij met dit kleine bundeltje witte stippen in de tuin. Het eerste teken dat de lente misschien niet veraf meer is....
 
 
 
 
 
  
 
Happy sunday!
 
Fijne zondag!
 
 
Marian
 
 
 

woensdag 12 februari 2014

Afternoon break from rain and wind

 
Niet vandaag, vandaag was extreem winderig en de regen viel met bakken uit de lucht
maar vorige maandag namiddag kwam er plots een opening in de grijze lucht,
de regen hield er even mee op, de wind ging liggen en ik moest er
gewoon van profiteren om een korte wandeling te maken door
de straten van onze stad.
 
Not today, today was extremely windy and buckets of rain came falling down
but last monday afternoon, there came an opening in the grey sky,
the rain stopped, the wind lay down and I just couldn't resist
going for a short walk through the streets of our town.
 
 
De kerktoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
 
The church tower of the Church of Our Lady.
 
 
Deel van de Classicistische gevel van het Sint-Janscollege.
De symmetrie en lijnen vallen hier op.
 
Part of the Classicistic façade of the St-Janscollege.
The symmetry and lines are quite striking.
 
 
Een tweede kerk, de Sint-Bertinuskerk,
en zie eens die blauwe lucht!
 
Another church, the Saint-Bertinus church,
and look at that blue sky!
 
 
Toen vielen me plots de waterspuwers op,
gevleugelde waterspuwers, nooit eerder opgemerkt.
Zoveel mogelijk ingezoomd,
daarna nog croppen en scherper maken
en er een zwart-witte foto van maken
want zo kwam die waterspuwer nog beter uit vond ik,
et voilà, 'gevleugeld', een opdracht voor de fotojacht
zou hier misschien wel mee kunnen voldaan zijn,
als dit goedgekeurd wordt natuurlijk.... ;)
 
Then my attention was drawn to the gargoyles
I had never noticed before,
angry looking and winged gargoyles.
I zoomed in as much as possible with my camera
and after cropping en making the picture sharper
and in black and white because I thought
the gargoyle came out better that way,
I think 'winged', another assignment for the photohunt,
could be accomplished, if I'll take part of course.
 
 
Het stadhuis.
 
The cityhall.
 
 
Meester Ghybe.
Een folkloristisch en karikaturaal figuur,
door de Poperingenaren in het leven geroepen tijdens de Middeleeuwen,
toen hen verboden werd nog laken te weven.
Alleen Gent, Ieper en Brugge mochten nog weven in Vlaanderen.
Vandaar de naam: Ghybe(Gent, Ieper, Brugge).
De ezel stelt Vlaanderen voor dat slecht bestuurd werd.
Meester Ghybe zit omgekeerd op de ezel en blijft maar
slaan op een kei op zijn schoot die niet breekt.
De kei staat symbool voor Poperinge en zijn koppigheid.
 
Master Ghybe.
A folkloristic and caricatural figure,
invented by the inhabitants of Poperinge in the Middle Ages
when Poperinge was prohibited to weave and make their own cloth.
Only Ghent, Ypres and Bruges could keep on weaving.
That's where the name comes from: Ghybe.
The donkey represents Flanders that was badly governed then.
Master Ghybe sits back to front on the donkey
and hits a stone in his lap that doesn't break,
representing the stubbornness of Poperinge.
 
 
Verloren lopen kan niet met deze wegwijzer.
Achter de wegwijzer 'Markt' is trouwens nog een
blauwe pijl die de richting 'zee' aanduidt.
 
You won't get lost with this waysign.
Behind the sign that points to the 'Markt'(marketplace),
there's a blue arrow pointing to the Northsea.
 
 
Ontstaan tijdens de oorlog, een plek waar iedereen even kon bekomen van het
harde leven aan het front, rang was van geen belang,
hier was iedereen gelijk, vandaar 'every man's club'
en tot op de dag van vandaag kan je er verblijven. 
 
Dating from WWI, this is a place where everyone, no matter what their rang was,
could escape for a while from the harsh life on the battlefield.
Everyone was treated as equals here, that's why it says
'every man's club' and it's a place you can still stay even today.
 
 
Birth house of Dirk Frimout, Belgian's first astronaut.
 
 
Dit is slechts het onderste deel van de Beierse meiboom
die de vriendschap tussen de hoppesteden Poperinge en Wolnzach symboliseert.
 
This is the bottom part of a Bavarian maytree.
It symbolizes the friendship between Poperinge and Wolnzach,
both centers where hop is grown.
 
 
De stad te voet verkennen kan door deze hoppebellen op het voetpad te volgen
die je naar alle bezienswaardigheden leiden.
 
You can explore the city on foot by following these hop bells on the sidewalk
that will lead you to all the interesting places in town.
 
 
De streek met de fiets verkennen is ook een mogelijkheid.
 
Discovering the area on bike is another possibility.
 
 
En wie liever de auto neemt kan oa deze route volgen.
 
And if you prefer to take your car, you could follow this route
among other possible routes.
 
 
 
Het was een korte wandeling,
maar een welkome pauze zo even zonder regen of wind.
 
It was a short walk, but a welcome break from rain and wind.
 
 
Marian
 
 
 

 

dinsdag 11 februari 2014

Rain and Reflections

 
Last saturday I decided to step out into the rain and wind,
not far though, just on our very own terrace ;)
I always love to take pictures of the reflections in the wet surface.
Pity this wasn't an assignment for the winter photo hunt ;)
Although....
 
Vorige zaterdag besloot ik in regen en wind naar buiten te stappen,
niet heel ver hoor, gewoon op ons terras ;)
Ik vind 't altijd leuk foto's te nemen van de weerkaatsingen in het natte oppervlak.
Jammer eigenlijk dat dat geen opdracht was voor de winterfotozoektocht ;)
Hoewel....
 
 
The christmas tree, as a reflection this year.
Last year you could see it here covered in snow, not this year though.
It did have a lot of rain and wind to endure instead.
 
De kerstboom, als reflectie dit jaar.
Vorig jaar zag je die hier nog onder een dikke laag sneeuw maar niet zo dit jaar.
Dit jaar kreeg die wel al behoorlijk wat regen en wind te verduren.
 
 
The Christmas tree's neighbouring plants in pots.
 
De buurplanten van de kerstboom, elk in hun potten.
 
 
This you might recognize, as I have shown it here many times before.
It's the neighbours' tree, reflected on our terrace.
 
Deze herkennen jullie misschien want hij kwam hier al eerder voorbij.
Het is de boom van de buren, weerspiegeld op ons terras.
 
 
And hey, this is me,
my winter 'selfportrait' !
Mission accomplished ;)
 
En dit ben ik,
mijn winters zelfportret!
Toch nog een opdracht volbracht ;)
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 

woensdag 5 februari 2014

Narcissus to Bokeh to Black&white on the windowsill

Van narcissen tot bokeh tot zwart-wit op de vensterbank.
 
 
Het idee was om de bloeiende narcissen op de vensterbank te fotograferen.
 
The idea was to photograph the blooming daffodils on the windowsill.
 

Maar toen merkte ik de bokeh op.
 
But then I noticed the bokeh.
 
 
En uiteindelijk werd de bokeh zelf het onderwerp van fotografie.
 
Finally the bokeh itself became the subject of photography.

 
Hoe zou dat alles er in het zwart-wit uitzien vroeg ik me af.
 
What would all that look like in black and white I thought.

 
En in een 'oude foto' versie wordt het dit.
 
And this is what it looks like in an 'old photo' version.

 
 
'Bokeh' en 'Zwart-wit', zijn nog twee opdrachten voor de winterfotozoektocht
waar ik het eerder al over had.
 
'Bokeh' and 'Black&white' are both assignments for the winter photo hunt I
talked about before.
 
 
 
 
Marian
 
 

maandag 3 februari 2014

Pieter Bruegel

Pieter Bruegel (the elder) was a Flemish painter from the sixteenth century.
He died in 1569 in Brussels and was born around 1520. His exact birthdate is unknown.
Even the place where he was born isn't sure. Bree is a possibility.
Even Breda was thought to have been his birthplace for a long time but
that's not very probable anymore. Bree was called Breda in Latin, so that might have brought confusion at some point in history, and the reason why Breda came up as probable birth place of Pieter Bruegel in the first place. More recent research now makes Grote Brogel the most probable place of birth of Pieter Bruegel.

Pieter Bruegel (de oude) was een Vlaamse schilder uit de zestiende eeuw.
Hij stierf in 1569 in Brussel en werd geboren rond 1520. De exacte datum is niet gekend.
Ook de plaats waar hij geboren is, is niet precies gekend maar Bree is een mogelijkheid.
Ook Breda werd lang als mogelijke geboorteplaats van Pieter Bruegel gezien maar dat is eerder onwaarschijnlijk. Bree werd in het Latijn Breda, en vandaar wellicht de verwarring. Recent onderzoek bracht Grote Brogel naar voor als meest waarschijnlijke geboorteplaats van Pieter Bruegel.

The big difference between Pieter Bruegel and the Dutch painters before him,
the brothers Van Eyck for instance, is that Pieter Bruegel paints people as they are and
he paints peasants and common people in a realistic way, not posed, but as they lived.
He was a true observer of the life of peasants and common people and managed to put so much of that 16th century life in his paintings, they are now an important source of information for historians. The fact alone that he paints so many winter landscapes is now seen as proof of the little ice age that was going on then.

Het grote verschil tussen Pieter Bruegel en de Vlaamse Primitieven voor hem, zoals bvb de broers Van Eyck, is dat Pieter Bruegel gewone mensen schildert op een realistische, niet geposeerde manier. Hij observeerde het leven van boeren en gewone mensen en net omdat hij zoveel van het leven in die tijd in zijn schilderijen weergaf, zijn die nu een grote bron van informatie voor historici. Bovendien worden de vele winterse landschappen die hij schilderde nu als bewijs gezien voor de kleine ijstijd die er in die tijd heerste.

As with the Dutch painters before him there was a lot of symbolism in his work that could in those days be understood very well while nowadays we don't see the hidden messages anymore. Bruegel lived in the time of Protestant Reformation and even if Bruegel himself was catholic, he was against the persecution of protestants and his paintings often contain symbols that criticize politics of the Spanish ruler of that time. Maybe Bruegel's paintings can therefore be seen as the very first form of social commentary on the system. On his deathbed Bruegel even ordered his wife to destroy some his work because he didn't want to risk his family to be politically persecuted.

Net zoals met de schilderijen van de Vlaamse Primitieven, zijn in de schilderijen van Pieter Bruegel symbolen verborgen, symbolen die in die tijd door iedereen begrepen werden maar voor ons nu niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Bruegel leefde in de tijd van de Reformatie en ook al was Bruegel zelf katholiek, hij was tegen de vervolging van protestanten en zijn schilderijen bevatten vaak symbolen die de politiek van het Spaanse bewind van die tijd bekritiseren. Misschien kunnen Bruegel's schilderijen dan ook gezien worden als de eerste vorm van sociaal commentaar op het politiek systeem. Op zijn sterfbed beval Bruegel zelfs aan zijn vrouw om enkele van zijn werken te vernietigen omdat hij niet het risico wou lopen dat zijn gezin erdoor ook politiek vervolgd zou worden.


But why do I talk about Bruegel here and now? Well, when I saw Nadezda's post about
a winter landscape painted by a Russian painter, I immediately had to think of one of Bruegel's paintings; and while good weather was predicted for yesterday and I had planned on a walk with camera, instead there was grey weather, rain and wind, so we stayed home and I decided to search the internet for that painting of Bruegel I had thought of and share it here.

Maar waarom begin ik nu over Bruegel vandaag? Wel, toen ik Nadezda's post over een winterlandschap geschilderd door een Russische schilder zag, moest ik meteen aan één van Bruegels schilderijen denken; en terwijl voor gisteren mooi weer voorspeld was en ik eigenlijk een wandeling met camera in gedachten had, was er in plaats daarvan grijs weer met regen en wind, dus bleven we thuis en besloot ik op internet eens naar dat schilderij op zoek te gaan en het hier te delen.


Winterlandschap met schaatsers en vogelknip - Pieter Bruegel


It's called 'Winterlandschap met schaatsers en vogelknip' in Dutch, in English that would be 'Winterlandscape with skaters and bird trap'. This painting has always been seen as one of the first true landscape paintings. Persons aren't the main object, the landscape is. But even to this painting there is more than just a mere landscape. It has been studied recently and a book is written about it which I'd love to read sometime. It is only one of the winterlandscapes Bruegel painted. 'Hunters in the snow' is maybe the best known, and part of a series of paintings to illustrate each month/season of the year, comparable to traditional Flemish books of hours with calendar pages that showed life, weather and landscape for that month.

'Winterlandschap met schaatsers en vogelknip' heet het schilderij. Het is één van de eerste schilderijen dat een echt landschapsschilderij genoemd kan worden, niet de mensen maar de natuur op zich is hoofdonderwerp. Maar ook in dit schilderij is meer dan alleen een winterlandschap. Recent werd het bestudeerd en er is ook een boek over geschreven dat ik heel graag eens wil lezen. Het is slechts één van de winterlandschappen die Bruegel schilderde. Een ander is 'Jagers in de sneeuw' dat misschien beter gekend is. Dat is één van een serie van schilderijen die Bruegel maakte om de maanden/seizoenen van het jaar te illustreren, vergelijkbaar met de geïllustreerde getijdenboeken uit de Middeleeuwen met kalenderbladen die het leven, het weer en het landschap van een bepaalde maand toonden.
 
 
Jagers in de sneeuw - Pieter Bruegel

 
De volkstelling in Bethlehem - Pieter Bruegel

Another winter landscape can be seen in the above painting 'The census at Bethlehem'. Breugel was the first painter to let this biblical story take place in a town and scenery of that time. He did the same in 'The adoration of the kings' and 'Massacre of the innocents', every time referring to the political events of that time and portraying his criticism against it. Rosemary made a post about 'Massacre of the innocents' last year and about the amazing story connected to it. You can read and see more about that here.

Nog een winterlandschap vinden we in bovenstaand schilderij 'De volkstelling in Bethlehem'. Bruegel was de eerste schilder die een bijbels verhaal liet plaatsvinden in een stad en omstandigheden van die tijd. Dat deed hij ook nog met oa 'Aanbidding der wijzen in de sneeuw' en met 'De moord op de onnozele kinderen', elke keer verwijzend naar de politieke omstandigheden van de tijd waarin hij leefde en zijn kritiek erop. Rosemary maakte vorig jaar al een post over dat laatste schilderij en hier kan je meer lezen over en zien van het schilderij en het bijzondere verhaal dat eraan vasthangt.


'Children's games' is the first painting of Bruegel I remember, so I thought it was a good idea to end this far too long post, so sorry for that, with it.

Het allereerste schilderij van Bruegel dat ik me herinner is 'Kinderspelen', dus ik vond het wel een goed idee om deze intussen veel te lange post, sorry daarvoor, ermee af te sluiten.
 
Kinderspelen - Pieter Bruegel

 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 

zaterdag 1 februari 2014

Last week of january

 
Wat foto's van vorige week, de laatste week was dat alweer van januari,
gesorteerd met de winterfotojacht in gedachten.
 
 
Bloemen, binnen...
 
 
...en buiten,
voor de opdracht 'bloem',
al had ik ook nog andere 'bloem' in het achterhoofd
maar dan moet ik eerst maar eens wat gaan bakken ;)
en eens brainstormen hoe ik die het best en origineelst
op de foto zet. 
 
 
'Lijnen' euh ja, daar heb ik ook wel wat bij in gedachten,
moet ik dringend eens aan beginnen
maar tijdens een kort wandelingetje mét camera over de schouder
op een o wonder droge woensdagnamiddag vorige week
zag ik overal waar ik keek lijnen,
ook dankzij enkele skateboardende kinderen.
 
 
'Gevleugeld', dat zijn eenden en ganzen,
maar ook de elzen met hun wapperende katjes,
leken wel te willen wegvliegen,
gevleugelde bomen dus.
 
 
En dat was het, een ijsbeer kwam ik niet tegen,
echt koud was het niet, al stond er wel wat wind,
en tja, de stallen in de verte vergat ik gewoon
op de foto te zetten ;)
 
 
Marian
 
 
PS Voor wie graag aan de winterfotozoektocht deel zou nemen,
hier is de link naar de site en dit zijn de opdrachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strijklicht?

 
Strijklicht
 
Licht dat zijwaarts (bijna parallel) op het onderwerp van de foto valt.
Het `strijkt` als het ware langs het onderwerp, waardoor
alle oneffenheden extra geaccentueerd worden.
De bijzondere elementen van het onderwerp van de foto
komen hierdoor nog mooier naar voren.

 
Toen ik op verschillende blogs iets van een 'winterfotojacht' las,
was ik wel nieuwsgierig wat dat inhield en dus even doorgeklikt
tot ik erachter was waar het hier allemaal om ging.
Het gaat erom tussen 21dec2013 en 21mrt2014 foto's te nemen
die aan verschillende opdrachten voldoen,
eenvoudige en net wat minder voor de hand liggende ook.
Zelf nieuwsgierig? Klik dan even hier.
 
Eén van de opdrachten, reserve weliswaar, is 'strijklicht' en eerlijk gezegd
had ik er geen benul van wat dat nu precies was, dus even opgezocht(gegoogled) et voilà,
de definitie van strijklicht lees je bovenaan deze post.
Tegenlicht kennen we allemaal, en dan zijn er nog meelicht, zijlicht en strijklicht,
blijkt na wat gegoogle.

Wat meer uitleg:
De kant van waar het licht vandaan komt, vanuit de beschouwer gezien, noemen we de lichtrichting.
Men spreekt van meelicht wanneer je als beschouwer in de richting van het licht meekijkt. Wanneer je een foto maakt met een flitsapparaat heb je ook te maken met meelicht. Schaduwen zijn dan nauwelijks te zien.
Wanneer je tegen het licht inkijkt, zoals bij een zonsondergang, heb je te maken met tegenlicht.
Vormen tekenen zich dan af als silhouetten.
Zijlicht komt van opzij. Zowel de schaduw op het voorwerp, de eigen schaduw, als de schaduw ernaast, de slagschaduw, zijn dan duidelijk te zien. 
Bij strijklicht 'strijkt' het zijlicht langs een oppervlak. Alle oneffenheden in het oppervlak (textuur) worden dan zeer goed zichtbaar.
 
Ik wou wel eens wat strijklichtfoto's gaan nemen dacht ik,
haha, toch makkelijker gezegd dan gedaan met het grijze,
regenachtige, donkere weer dat blijft aanhouden. Dan is dat strijklicht
er gewoon niet merkte ik, en ook al geen mooie schaduwen,
nog een opdracht van het lijstje.
Dan maar mijn archieven ingedoken want de opdracht is om tussen 21 december
van vorig jaar en 21 maart van dit jaar foto's te nemen die aan de opdrachten voldoen
dus misschien was daar toch wel iets terug te vinden en ja,
denk dat hier wel van strijklicht sprake is, of niet...?
 
 
 
Vrees dat het hier gewoon om 'zijlicht' gaat want
de 'eigen schaduw'(zoals in bovenstaande uitleg) is echt wel te zien.

 
Strijklicht of gewoon reflectie?

 
Denk dat deze foto nog het best aan de definitie van strijklicht voldoet.
 
 
Nog geen idee of ik wel aan deze winterse fotojacht kan deelnemen
want er zijn wel wat opdrachten en ik vrees ervoor of
ik die allemaal voor elkaar krijg. We zien wel. Maar misschien
lijkt het jullie wel wat? Ik ben in elk geval benieuwd!
 
Marian


PS Deze post begon ik al in de loop van de voorbije week
maar kon die niet eerder afwerken dan nu.
Zonet zag ik dat ook op de eerder vermelde link een uitleg
staat voor strijklicht. Het is duidelijk dat zijlicht en strijklicht
dicht bij elkaar liggen. Denk dat het tijd wordt dat ik eens een
fotocursus volg want het boeit me allemaal enorm,
of hadden jullie dat nog niet door ;)


Fijn weekend!

Marian