dinsdag 28 oktober 2014

flashback on Summer with Anemones

 
 
 
While a beautiful day was predicted for today,
it is in fact a cold, grey and dreary day instead.
That is nothing new. The weather in our little corner
of Belgium is often completely different from
elsewhere in the country. Time to go through
some pictures from last Summer I thought.
 
Terwijl een mooie dag voorspeld werd voor vandaag,
is het een koude, gure, grijze dag. Niets nieuws,
het gebeurt wel vaker dat het weer in ons hoekje
van België helemaal anders is dan in de rest van het land.
Tijd om eens terug te blikken op de zomer met wat foto's dacht ik zo.
 
 
 
 The Anemones really bloomed beautifully all summer.
 
De Anemonen gaven echt het beste van zichzelf heel de zomer.
 
 
 
I've been working in the container garden all last week.
Rearranging things and cutting the stems from the faded Anemones.
During the recent stormy weather those pots had fallen over
because of the long stems catching the wind. It's quite a different
cleaned up look our terrace has now, ready for winter to come.
 
De laatste week heb ik de pottentuin opgekuist en gereorganiseerd. 
Ook de lange stelen van de nu uitgebloeide Anemonen werden gekortwiekt.
Tijdens de stormachtige dagen van vorige week werden
die potten genadeloos tegen de grond gesmakt door de vele wind.
Ook het terras zelf werd grondig aangepakt en heeft nu een heel
nieuwe look gekregen, klaar voor de winter.
 
 
But let's enjoy the Anemones from last Summer first ;)
 
Maar eerst nog even nagenieten van de Anemonen van vorige zomer ;)
 
 
 
All of the above pictures were taken on the same day,
somewhere in August,
on a grey Summer day(as we got many last Summer).
But even that can be a good thing for photographing.
I took all the pictures so the background was
only the sky and nothing else.
Kinda like these 'different' pics.
What do you think?
It doesn't always have to be a blue sky ;)
 
Alle bovenstaande foto's nam ik op dezelfde dag,
ergens in Augustus,
op een grijze zomerdag(zoals we er zoveel hadden deze zomer).
Maar ook dat kan interessant zijn bij het fotograferen.
Ik nam alle foto's vanuit kikvorsperspectief
zodat alleen de lucht als achtergrond te zien was,
niets anders. Wat vinden jullie ervan?
Het moet niet altijd een blauwe lucht zijn ;)
 
 
 
Marian
 
 
 
 

woensdag 22 oktober 2014

October pinks and purples

While the wind is blowing around the house and stormy weather is our part,
I was going through some pictures of the first part of October and I have to admit that although
lots went wrong in the garden this year, there are always little things to enjoy, which I did.
So here's a little flashback to the first half of this month.
 
Terwijl de wind buiten ongenadig huis houdt en het stormachtig weer is,
bekeek ik eens wat foto's van het begin van deze maand en ik moet toegeven dat,
ondanks alles wat fout ging in de tuin dit jaar, er toch altijd kleine dingen zijn om van
te genieten, wat ik dan ook deed. Even een flashback naar begin deze maand.
 
 
In Spring I sowed some Chinese Asters, same as I did last year, but somehow
the Asters didn't do well and by the end of August I had given up hope that
they would ever grow and eventually bloom. But then came September and
along with it the sun we had been missing all Summer and that revived the Asters.
They didn't grow as large as they normally would and the blooms were of
a smaller size as well but the colour was there. A variety of pinks and purples
nodding gently in the October wind and rain and sunshine.
A joyful welcome to Fall.
 
In de lente zaaide ik net als vorig jaar Chinese Asters maar die gingen
niet zo goed vooruit als verwacht en tegen het einde van augustus had ik eigenlijk
de hoop al een beetje laten varen dat er nog iets van zou worden.
Maar toen kwam september en de zon die we tijdens de zomer moesten missen
en dat deed de planten herleven. Ze werden niet zo groot als normaal en de
bloemen waren ook kleiner maar de kleur was er. Bloemen in
schakeringen van roze en paars, die zowel in wind, regen als zonneschijn
de herfst vrolijk welkom leken te wuiven.
 
 
 
 
 
 
 
 
White petals with just a touch of pink for these Dahlia's.
I was sooooo very happy with these because
the Dahlia's have suffered a lot from hungry bugs
that really fancied the blooms in our garden.
All they left was the heart of the flower after they savoured all of the petals.
The leaves were left unharmed.
 
Witte bloemblaadjes met een toets van roze voor deze Dahlia's.
Héééél blij was ik ermee want de Dahlia's hadden echt
wel te lijden van hapgrage beestjes die de bloemblaadjes
een ware delicatesse vonden en die tot het hart van elke bloem verorberden.
De groene bladen lieten ze met rust.
 
 
Loved these Dahlia blooms so much,
I kept photographing them ;) Rain or shine.
 
Vond deze Dahlia's zo'n meevaller,
ik kon er blijven foto's van nemen, zon of regen ;)
 
 
 
 
Even some roses surprised us by blooming in October.
 
Zelfs enkele rozen verrasten ons met bloemen in oktober.
 
 
Not pink, but red to finish this post with.
Another surprise in the garden, one Zinnia!
Must have been a lost seed that sprouted
and finally led to this lovely surprise in
one of the containers on the terrace.
 
Geen roze maar rood om deze post mee te eindigen.
Nog een verrassing in de tuin, één enkele Zinnia!
Het moet een verloren zaadje geweest zijn
dat kiemde en tot deze leuke verrassing leidde
in één van de potten op terras.

 
 
 
Have a lovely day and don't forget
to enjoy the little things.
 
Fijne dag en vergeet niet  
te genieten van de kleine dingen.
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 10 oktober 2014

Bye bye to Hydrangeas

 
 
As you may know, I love Hydrangeas but growing Hydrangeas in our garden has been a struggle.

Zoals jullie misschien weten hou ik van Hortensia's maar doen de ze het in onze tuin niet bijster goed.

 
No wonder really, while last winter they were constantly standing in a swamp,
in spring, summer, and even now still, I have to water them thoroughly,
sun or rain, cause that doesn't make any difference strangely enough.

Geen wonder eigenlijk. Terwijl ze vorige winter een hele tijd in een moeras stonden,
moest ik ze in de lente, zomer en ook nu nog steeds heel vaak en heel veel water geven,
of er nu zon is of regen, want dat maakt vreemd genoeg helemaal geen verschil.
 

With the cooler temperatures and the rain we got over the last week,
I thought it wouldn't be necessary to water the Hydrangeas anymore
but today I noticed they're already letting their leaves hang
which gives them a sad look, especially with the few and
far too small fading flowers.
 
Met de koelere temperaturen en de regen die we deze week al kregen,
dacht ik dat het niet meer nodig zou zijn om de Hortensia's water te geven
maar vandaag merkte ik dat die toch weer hun bladeren laten hangen
wat hen een triestige aanblik geeft, zeker nu er dit jaar ook maar een paar
veel te kleine en intussen uitgebloeide bloemen aan de struiken zitten.
 
 
And so, instead of capturing beautiful flowers,
I tried to capture that feeling of sadness radiated by the Hydrangeas.
A different approach.
 
En vandaar, in plaats van mooie bloemen te willen vastleggen,
probeerde ik dat triestige gevoel dat de Hydrangea's uitstralen
vast te leggen. Een andere aanpak.

 
Saying goodbye to summer and also goodbye Hydrangeas.
 
Afscheid van de zomer maar ook afscheid van de Hydrangeas.

 
I do wish we had a sunny garden full of light with good soil.
As long as the kids were still small and the garden was in
the first place their play area, I didn't mind so much
and seeing them play and have fun made my day.
Now I'd love to create a pretty garden though
bringing some brightness and life back into the place
that looks too green and monotonous to me now.
But we'll just have to do with what there is
and try to make the best of it
even if it's a hellish and unthankful task.
 
Ik wou wel dat ik een zonnige, lichte tuin had met goede grond.
Zolang de kinderen nog klein waren en de tuin voornamelijk
hun speelterrein was, maakte ik er me niet zo druk over.
Hen zien spelen en ravotten vond ik geweldig.
Nu had ik toch graag een mooie tuin kunnen creëren
met verschillende kleuren die de plek zouden opfleuren
en het nu overwegend en monotone groen zouden doorbreken.
Maar we roeien met de riemen die we hebben
en proberen er het beste van te maken,
al is dat een helse en ondankbare taak.
 
 
Autumn is doing its best though as you can see, even on hanging leaves
and I'm trying to enjoy what little there is
of the fading Hydrangea colours
I love so very much.
 
De herfst doet echter wel zijn best, zelfs bij de hangende bladeren
en ik probeer te genieten van wat er is
aan vervagende Hortensiakleuren
die ik zo mooi vind.  
   
 
Love that little touch of blue you can still see on one petal.
Amazing how the rest of the flower has faded to a bright pink
and in some places to a gold colour.
 
Ik vind 't mooi hoe je nog een vleugje blauw kan zien
maar hoe de rest van de bloem naar een diep roze is vervaagd
en er zelfs al wat van een goudkleur te zien.
 
 
 
 
 
Enjoy the little things,
it may be a quote you're tired of hearing already,
but it is very much something we should all do.
Have a lovely weekend!
 
Geniet van de kleine dingen,
het mag dan een afgezaagde quote zijn intussen
maar het is iets wat we allemaal zouden moeten proberen.
Fijn weekend!
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 7 oktober 2014

To the forest and countryside


The weather has turned really Autumnal here since yesterday.
So I'm glad we found the time to have a walk in the nearby forest last week.

Het weer is hier echt herfstig geworden sedert gisteren.
Daarom ben ik blij dat we vorige week de tijd vonden voor een wandeling
in het dichtstbijzijnde bos.
 
 
Everything was looking very green still, but you could hear acorns and chestnuts fall from the trees.

Het zag er allemaal nog heel groen uit maar je kon de kastanjes en eikels uit de bomen horen vallen.
 
 
These on the other hand were still clinging firmly to the branches.
Always love to see them twirling down to the ground.
 
Deze 'vlindertjes' hingen dan weer nog stevig vast.
Altijd leuk om zien hoe die naar beneden dwarrelen.
 
 
Looking up!
 
Kijk eens omhoog!
 
   
 
The forest is interrupted by fields, Brussels sprouts are grown on this one.

Het bos wordt onderbroken door velden, hier een spruitenveld.
 
There is a stranger among the sprouts though.

Een vreemde eend in de bijt,
lees vreemde groente in het spruitenveld.
 
 
 
The forest path turns into a small road as we leave this part of the forest.

Het bospad wordt een smalle weg als we dit deel van het bos buitenwandelen.
 
 
 
  
On one side of the road there's the field with Brussels sprouts,
on the other side a beautiful house with restaurant and garden
and an old phonebooth.
 
Aan de ene kant van de weg is het spruitenveld,
aan de andere kant een prachige woning met restaurant en tuin
en een oude telefooncel.
 
 
Love the ironwork in the entrance door to the restaurant.
 
Mooie versiering in ijzerwerk aan de deur naar het restaurant.
 
 

A little English and/et un petit peu de français

 
 
 
 
Lovely location so near the forest.

Prachtige ligging zo vlakbij het bos.
 
 

Another path that leads back into the forest.

Een ander pad dat terug naar het bos leidt.
 
 
 
 

On an open spot in the forest there's this old beech tree.

Op een open plek in het bos staat deze oude beukenboom.
 
 

The stem of the tree.

De stam van de boom.
 

With all the inscriptions one next to another,
it looks almost like an obelisk with hierogliphs,
telling a whole story.

Met alles wat in de boom gekerfd is,
ziet de stam er bijna uit als een obelisk
met hiërogliefen die een heel verhaal vertellen.
 
 

The tree top.

De kruin van de boom.
 
 

Another field, a potatoe field this time.

Nog een veld, een aardappelveld dit keer.
 
 

The dried up foliage gives it a Hallowenish look don't you think,
especiallly with the little witch's house in the distance.

Het gedroogde loof geeft het iets van Halloween vind je niet,
en zeker met het heksenhuisje in de verte.
 
 

Hop fields are never far off either.
By now harvested though.

Ook hoppevelden zijn nooit ver weg uiteraard. 
De hop is intussen geoogst.A bit later than I had in mind,
but I wish you all a happy month of October,
Autumn or Spring.

Een beetje later dan ik wou,
maar ik wens jullie allemaal een fijne Oktobermaand,
herfst of lente.

Marian
 
dinsdag 30 september 2014

Harvest time

It's hop harvest time again and this is what the hop field looks like
after the hop bines have been harvested.
 
 
 
 
 
Not all of the hop fields have been harvested yet.
 
 
 
 
Wish I could add the smell of hops being harvested to these pictures.
 
 
 
 
Last day of September,
I wish you all a beautiful month of Oktober,
Autumn or Spring.
 
Marian