woensdag 26 maart 2014

Cassel

A few weeks ago, when spring was still stopping by here ;) we decided to go for a walk in Cassel.
It had been on our to do-list for years but somehow we never got there. Cassel is a town in France,
in French Flanders, close to the border with Belgium, close to where we live.
We had heard it's a pretty town to go for a walk and to admire the views from the top
because Cassel is on a hill, mount Cassel, from which I can tell now,
you have a terrific view over the whole surrounding area.
Cassel was once a fortified town as so many towns in the area, remember Bergues.
 
Enkele weken geleden, toen de lente nog op bezoek was ;) besloten we eindelijk eens Cassel te verkennen.
Het is iets wat we al lang van plan waren maar op de één of andere manier kwam het er maar niet van.
Cassel is een stadje in Frankrijk, in Frans Vlaanderen om precies te zijn, vlakbij de Belgische grens, dicht bij huis.
We hadden al vaak gehoord dat het er mooi wandelen is en dat je vanaf de top van de Casselberg
 prachtige zichten op de omgeving hebt wat ik nu ook kan beamen.
Het was ooit een vestingstad zoals zoveel steden in de streek, denk maar aan Bergues
waar ik het vorig jaar al over had.
 
 
Tulips weren't blooming yet when we were there but this board tells a bit about
the history of the tulip in French Flemish, a language only spoken by
the oldest inhabitants of French Flanders now, very similar to West Flemish.
 
De tulpen bloeiden nog niet toen wij er waren maar dit heel dicht bij het West-Vlaams
aanleunend stukje over tulpen in het Frans-Vlaams kon wel op de foto. Ongelooflijk dat
'den tuulypen andjoen' ooit 'azo kostlik of twee huuzen' was.
 
 
View from the Casselberg.
 
Zicht vanop de Casselberg.
 
 
No problem to orientate yourself from mount Cassel.
All around the top of the hill you find these direction indicators.
 
Het is ook helemaal geen probleem om je vanaf de Casselberg te oriënteren.
Rondom rond vind je deze richtingaanwijzers.
 
 
 
 
And these are just a few of the cities indicated.
 
En dit is maar een greep uit de vele steden die in het arduin gebeiteld zijn.
 
 
 This is the still working mill on Mount Cassel, called 'Castle Mill'.
I was never so close to a working mill before.
Quite impressive to stand so close to the rotating blades.
It's a grainmill that was once part of a castle that stood on the hill
but nothing is left of the castle nowadays.
 
Dit is de nog werkende molen op de Casselberg, 'Kasteelmolen' genoemd.
Ik stond nog nooit zo dicht bij een werkende molen,
best indrukwekkend die zoevende wieken.
Het is een graanmolen die ooit bij het kasteel hoorde
dat hier op de berg stond maar waar nu niets meer van over is.
 
 
Another view from mount Cassel.
 
En nog een zicht vanop de Casselberg.
 
 
The statue of the French Marshal Foch who had his headquarters here
during WWI and who led the first battle of Ypres and the battle of the Ijzer from here.
 
Het standbeeld van de Franse Maarschalk Foch die in de Eerste Wereldoorlog
van hieruit de eerste slag om Ieper en de slag om de Ijzer leidde.
 
 
A lot of possibilities for walks in and around the town and hill.
 
Heel veel mogelijkheden voor wandelingen in en rond de stad en de berg.
 
 
An angel in the sky, a beautiful blue sky, part of a war memorial monument in town.
 
Een engel tegen een prachtig blauwe lucht. Deel van een oorlogsherdenkingsmonument in de stad.
 
 
Views from a short walk around and in town.
 
Beelden van een korte wandeling rond en in de stad.
 
 
 
 
 
 
This was Cassel on a bright Spring day.
 
Dit was Cassel op een mooie lentedag.
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 25 maart 2014

Let's talk about.... tulips.... wild ones

 
A few years ago I had some beautiful light pink double tulips in a pot outside,
Angélique I believe they were called. So when I saw light pink double tulips
still in the bud on the market, I bought some. Pity I didn't take a picture of the
tulips as a comparison to what they finally became.

Enkele jaren geleden had ik prachtige lichtroze dubbele tulpen in pot buiten,
Angélique heetten ze denk ik en prachtig waren ze, het leken wel rozen.
Dus toen ik op de markt lichtroze dubbele tulpen in knop zag,
twijfelde ik geen moment en bracht er een bos van mee naar huis.
Jammer dat ik geen foto nam van de tulpen toen ik ze pas kocht al was het maar om
te kunnen vergelijken met hoe ze er uiteindelijk gingen uitzien eens in volle bloei.


What an amazing transformation that was.

Wat een transformatie was me dat!

 
 
As the tulips grew in the vase and started to bloom,
they were double tulips allright, but not at all the light delicate pink I had expected.

Het waren dan wel dubbele tulpen maar het delicate lichtroze dat ik verwachtte
was helemaal niet wat te voorschijn kwam.


 
They turned out to be bright pink with yellow centers.

Het bleken felroze tulpen te zijn met een geel hart.Not the tulips I had in mind but hey, still tulips.

Niet de tulpen die ik in gedachten had maar hoedanook tulpen.Very wild looking tulips don't you think?
 Probably the wildest bouquet of tulips I ever had in the house;)
 
   Een heel wilde bos tulpen vind je niet?
de wildste bos tulpen die ik ooit in huis haalde ;)
 
 

 
 Marian
 
 
 

zondag 23 maart 2014

From Spring back to Autumn

 
Van lente terug naar de herfst lijkt het wel.
 
 
 Tien graden minder op de thermometer, een fikse wind én regen
 zorgen ervoor dat het lentegevoel omgeslagen is in een herfstgevoel.
 
Temperatures dropped ten degrees Celsius, a lot of cold wind and
buckets full of rain. Feels more like Autumn than Spring for the moment.
 
 
 
 Alleen de groene waas over struiken en bomen en de voorjaarsbloeiers
verraden dat het wel degelijk lente is.
 
Only the light green vail covering trees and bushes and spring bulbs blooming
reveil it is really Spring.
 
 
 
Kleimannetjes staken hun kopjes nieuwsgierig boven de grond bij de plotselinge zon
van zo'n twee weken geleden maar kijken nu eerder beteuterd terwijl ze ondergedompeld worden
in een regenbad.
 
Little clay men peeked curiously above the soil in our garden when the sudden sunshine came
two weeks ago but are looking rather astonished now they're getting a rain bath instead.
 
 
 
Maar weer of geen weer,
geniet van jullie zondag!
 
But don't let the weather get to you,
enjoy your sunday everyone!
 
 
Marian
 
 
 
 
 

vrijdag 21 maart 2014

On a foggy morning in the garden

 
 
Last week, due to the sudden warm weather,
there was often fog in the morning and smog all through some days
 but fog often makes nature look very mysterious and beautiful as well.
 
Door het plotselinge warme weer vorige week
was er 's morgens vaak mist en ook met smog hadden we een aantal dagen te kampen
maar mist laat de natuur er ook vaak heel mysterieus en mooi uit zien.
 

 
 
 
 
Dew drops on rose petals.
 
Rozenblaadjes onder de dauwdruppels.
 
 
 
 
 
 
 
The most wonderful decorations on faded plants and on fresh green.
 
Prachtige versiersels op verwelkte planten en op fris groen.
 
 
 
 
No fog anymore this week,
and today even the rain is back,
with as a consequence, our garden back to
its flooded state. We'll need much more
sun and warm weather to have a dry workable garden again.
Wish you all a lovely weekend,

Deze week was er van mist geen sprake meer,
en vandaag was de regen zelfs terug, bakken regen,
met als gevolg de tuin weer ondergelopen.
Er zullen nog veel meer zon en warme dagen
nodig zijn om weer een droge tuin te hebben waar
in kan gewerkt worden.
Fijn weekend iedereen,Marian
 
 
 

dinsdag 18 maart 2014

Look who's back

Not seen either of them today though
Far too cold again, brrrrr, lotsa cold wind too,
but last week, when the sun appeared,
they did as well.
 
Kijk eens wie er ook terug zijn.
Vandaag niet weliswaar, veel te koud, brrr,
maar vorige week, toen de zon te voorschijn kwam,
waren zij er ook.
 
 
The very first butterfly of the year,
pausing on the Hyacinth, blooming 
outside on the windowsill.
 
De allereerste vlinder dit jaar,
pauzerend op een Hyacint in bloei
op de vensterbank buiten.
 
 
Another butterfly even flew into the kitchen
and sat on the screen door for a while
but was quickly released again by us.
 
Een andere vlinder vloog zelfs de keuken binnen
en zat even op de vliegendeur
maar werd door ons vlug weer bevrijd.
 
 
 
 
And numerous ladybugs showed up as well.
They were just everywhere.
On plants....
 
En overal waren ook Lieveheersbeestjes te zien.
Op de planten...
 
 
On the outside table....
 
Op de tafel buiten....
 
 
 
 
Or climbing up and down a flower pot,
probably searching for that perfect spot in the sun ;)
 
Of op en neer klimmend op een bloempot
wellicht op zoek naar het perfecte plekje in de zon ;)
 
 
Marian
 
 
 
 
 

maandag 17 maart 2014

GBBD March: Touches of spring in the garden

Hi everyone, I feel as if I have been absent from the blogworld for a long time.
Last week was super hectic and I didn't find the time to blog or follow blogs,
although I did want to because spring has arrived in the garden little by little
after it finally stopped raining (It hasn't rained for more than a week now!)
and I wanted to shout it out, even on my blog: Spring is here! ;)
While certain parts of the garden are still very wet and nothing grows there,
other parts have come to life little by little. But enough talk, let me just show you ;)

Dag iedereen, het voelt alsof ik een eeuwigheid niet in de blogosphere vertoefde.
Vorige week was super hectisch en tijd om te bloggen of blogs te volgen
was er gewoon niet ook al wilde ik dat wel want de lente is gearriveerd
lijkt het en dat wou ik echt van de daken schreeuwen tot hier in blogland ;)
Het is gestopt met regenen, meer dan een week al intussen, geen druppel regen
gezien, en stilletjesaan begint ook in onze tuin de lente zichtbaar te worden.
Sommige delen van de tuin zijn nog behoorlijk zompig en kleurloos
maar in andere plekken komt de natuur geleidelijk aan weer tot leven.
Kijk maar even mee!
One of the very first tiny 'smiles' of Spring in the garden was this little Pansy.
Notice some leaves of Columbines as well.

Eén van de eerste kleine 'glimlachjes' van de lente was dit viooltje.
Merk ook de eerste blaadjes van Akelei op.More survivors of our flooded garden, looking a bit muddy.

Meer overlevers van de ondergelopen tuin, beetje modderig wel.The first Narcissus: Narcissus Tête-à-tête.
They obviously endure wet soil very well.

De allereerste Narcissen in bloei: Narcis Tête-à-tête.
Blijkbaar verdragen die goed een natte grond.On one of the driest spots in the garden, a few Crocusses popped up after all as well.
Extra happy for that. I love Crocusses but they don't do well in our garden.

Op één van de drogere plekken in de tuin kwamen toch enkele Krokusjes piepen.
Daar ben ik heel gelukkig mee. Ik hou van Krokussen maar ze doen het in onze tuin
niet zo goed.Some Forsythia blooms. Although the gentle winter we had, it's not really blooming
as it should. Maybe it likes a colder winter better?

Enkele Forsythia bloesems. Ook al hadden we een zachte winter, echt uitbundig
bloeit de Forsythia niet. Misschien houdt die meer van een strenge winter?More yellow from one tiny first bloom of Lesser Celandine.

Meer geel van een eerste klein bloemetje van het Speenkruid.And more bluish purple(cfr the little Pansy) from one little Anemone Blanda.

En meer blauwpaars(cfr het viooltje) van dit ene kleine Anemoontje.The Aucuba berries which were green all winter, have turned red now,
unnoticable from afar though, you really have to look for the berries,
hidden between the leaves.

De bessen aan de Aucuba die de hele winter groen waren,
zijn nu rood geworden, niet echt opvallend,
verstopt tussen de bladeren.

No Fritillaria blooming in the garden yet but I happened to find some at Dille&Kamille.
I found the white Grape Hyacinths there as well. First time I found these bulb plants
ready to bloom. Me happy again!

Nog geen Kievitsbloemen in bloei in de tuin maar bij Dille&Kamille
zag ik Kievitsbloemen in pot, klaar om te bloeien.
Daar vond ik ook de witte Blauwe Druifjes hieronder.I hope you could all enjoy Spring(or Autumn) last week, even if it was a busy one.
I have some more photos of the past week I'll share with you later.
Have a nice new week everyone!

Ik hoop dat jullie van een mooie lenteweek genoten, ook al was het misschien
een drukke week. Meer foto's van vorige week volgen nog.
Mooie nieuwe week iedereen!


Marian


PS Find much more bloom in gardens all over the world here.
Hier vind je nog veel meer bloei in tuinen van over heel de wereld.